SME Cluster2018

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนา CDA เพื่อเป็นผู้บริหารเครือข่ายในยุค 4.0 จังหวัดสระบุรี

โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จัดกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสมุนไพรภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2561

วันที่ 20 มิถุนายน 2561  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับมอบหมายจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ให้รับผิดชอบดำเนินกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสมุนไพร ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2561 โดยมีกำหนดการจัดกิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การพัฒนา CDA เพื่อเป็นผู้บริหารเครือข่ายในยุค 4.0 กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสมุนไพรภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2561 และการอบรมสัมนาจัดขึ้นในวันที่ 20-22 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม ศูนย์โอทอปพุเเค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

20/06/2018

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนา CDA เพื่อเป็นผู้บริหารเครือข่ายในยุค 4.0 จังหวัดสระบุรี

อบรมเ […]
19/06/2018

มทร.ธัญบุรี ร่วมกับ สสว. เข้าเยี่ยมชม และร่วมสังเกตุการณ์การประชุม อบรมการดำเนินการพัฒนาสู่ข้าวอินทรีย์ ปีที่ 2 เมื่อวันอังคารที่ 19 มิ.ย.61

มทร.ธ […]
12/06/2018

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนา CDA เพื่อเป็นผู้บริหารเครือข่ายในยุค 4.0

กำหนด […]
09/06/2018

ติวเข้ม ‘สหกรณ์ฯสบปราบ’ ทำสมุนไพรไทยด้วยงานวิจัย/นวัตกรรม

ติวเข […]