เกี่ยวกับโครงการ กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2563

กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2563

โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สนับสนุนโดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

เกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)เห็นถึงความสำคัญของการรวมกลุ่มผู้ประกอบการ SMEต่อการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ จึงมอบหมายให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี)ดำเนินการกิจกรรมพัฒนาคลัสเตอร์เทคโนโลยีเพื่อการเกษตรภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2563 เพื่อพัฒนาเพิ่มความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายหรือคลัสเตอร์เทคโนโลยีเพื่อการเกษตร จัดอบรมพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเกษตร และผู้ให้บริการในกระบวนการผลิตพืชผลทางการเกษตร ด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรม และงานวิจัยรวมทั้งการออกแบบและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพ ทั้งผู้ให้บริการเครือข่าย (Service Provider: SP) และผู้ประสานงานเครือข่าย (ClusterDevelopment Agent: CDA) โดยการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ส่งเสริมแนวคิดในการพัฒนาคลัสเตอร์ และเชื่อมโยงทั้งหน่วยงานของภาครัฐ เอกชน สถาบันการเงินและรัฐวิสาหกิจ ซึ่งจะเป็นช่องทางในการเสริมสร้างให้เกิดความเข้มแข็งของคลัสเตอร์

 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

– หน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุน SMEs
– หน่วยงานดำเนินการพัฒนาและส่งเสริมคลัสเตอร์
– ผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตร

วัตถุประสงค์ของโครงการ

– เพื่อกระตุ้นให้เกิดความเชื่อมโยงกันระหว่างผู้ประกอบการคลัสเตอร์เทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ให้เกื้อกูลกันในการดำเนินธุรกิจ
– เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการในการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ
– นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่ธุรกิจในเครือข่าย

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

1. รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรม
2. อบรมให้ความรู้พัฒนาศักยภาพ
3. พัฒนาเชิงลึกเพื่อยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการ
4. จัดอบรมยกระดับศักยภาพ ผู้นำเครือข่ายและผู้ประสานงาน
5. ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ
6. วัดผลและประเมินผลความสำเร็จตามกลุ่มเป้าหมาย

กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพ

กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพ

– ให้ความรู้ ยกระดับมาตรฐานการเพาะปลูก
– การแปรรูป การให้บริการ พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์
– การตลาดออนไลน์

ส่งเสริมการตลาด

– ร่วมงานแสดงสินค้า
– Business Matching เชื่อมโยง Supply Chains
– เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายออนไลน์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

วิสาหกิจ/ผู้ประกอบการ

– แผนพัฒนาเครือข่าย/คลัสเตอร์ (Cluster Roadmap)
– เครือข่าย SME ได้รับการพัฒนา
– ผู้ประกอบการ SMEs ที่ร่วมโครงการได้รับการพัฒนา
– พัฒนาผู้สนับสนุนการพัฒนาเครือข่าย (SP) และผู้ประสานงานคลัสเตอร์ (CDA)

ผลลัพธ์ผลที่คาดว่าจะได้รับ

วิสาหกิจ/ผู้ประกอบการ

– แผนพัฒนาเครือข่าย/คลัสเตอร์ (Cluster Roadmap)
– ผู้ให้บริการเครือข่าย SME ได้รับการพัฒนา
– ผู้ประกอบการ SMEs ที่ร่วมโครงการได้รับการพัฒนา
– พัฒนาบริการทางธุรกิจ (Service Provider) และผู้ประสานงานคลัสเตอร์ (CDA)

ผลลัพธ์

– เครือข่าย SME ที่ได้รับการพัฒนามีความเข้มแข็ง
– ผู้ประกอบการ SMEs ในเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
– ผู้สนับสนุนการพัฒนาเครือข่าย (SP) และผู้ประสานงานคลัสเตอร์ (CDA) มีศักยภาพเพิ่มขึ้น
– ผู้ประกอบการในเครือข่ายเข้าร่วมโครงการสามารถลดต้นทุนการดำเนินธุรกิจ
– มีการนำนวัตกรรม/งานวิจัยมาปรับปรุงผลิตภาพการบริการและผลิตผล