เอกสารดาวน์โหลด 62

เอกสารดาวน์โหลด กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสมุนไพรและเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรในโครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2562

NameSizeHits
NameSizeHits
01-กล่าวเปิดงานกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสมุนไพรและเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ปี 25625.2 MiB161
02-กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสมุนไพรภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 25621.6 MiB108
03-แนวทางการเสริมสร้าง พัฒนาคลัสเตอร์สาหรับประเทศไทย6.3 MiB232
04-การดำเนินงานของเครือข่าย/คลัสเตอร์10.3 MiB189
05-การสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่น5.7 MiB248
06-การแจ้งจดเครื่องสำอางตามพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 255810.5 MiB5296
07-การตลาด Online Online และการประชามสัมพันธ์ บนเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการตลาด3.4 MiB142
08-การพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเมล่อน3.9 MiB1082
09-องค์ความรู้เรื่องคลัสเตอร์ และกรณีศึกษาการพัฒนาคลัสเตอร์ต้นแบบ3.8 MiB104
10-เทคโนโลยีการพัฒนากลุ่มผู้ให้บริการพัฒนาสายพันธุ์ในรูปแบบ Tissue Cullture และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรงเรือนการเกษตร (Green House) 8.2 MiB212
11-การใช้ Technical Textile ต่อคุณภาพของสับปะรด 3.6 MiB170
12-แนวทางการลดปริมาณขยะจากสับปะรด และการเพิ่มมูลค่า 4.7 MiB807
13-เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับเพื่อการเกษตร Drone Technology for Agriculture3.4 MiB1129
14-การพัฒนาคลัสเตอร์เทคโนโลยีเพื่อการเกษตร1.7 MiB195
15-การจัดการน้ำในระบบเกษตร-อ.ธีระพงษ์7.0 MiB550
16-การทำนาเปียกสลับแห้ง6.7 MiB154
17-เทคโนโลยีการให้น้ำแบบประหยัด9.8 MiB173
18-มินิ-น้ำหยด19.3 MiB75
19-ระบบน้ำพลังแสงอาทิตย์27.1 MiB91
20-ข้อมูลเทคโนโลยีไร K.S. SMART FRAM745.3 KiB22