วิทยากร

วิทยากร กิจกรรมคลัสเตอร์สมุนไพรภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2561

อาจารย์พรทิพย์  ตันติวงศ์
ผอ.วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย  มทร.ธัญบุรี
ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ยาและยาสมุนไพร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.รุ้งสวรรค์  วรรณสุทธิ์
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี
ผู้เชี่ยวชาญด้านสัตวศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวินท์วิชญ์  บุญพิสุทธินันท์
อาจารย์ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย  มทร.ธัญบุรี
ผู้เชี่ยวชาญด้านยา เครื่องสำอาง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ  พรหมทอง
อาจารย์ เทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี
ผู้เชี่ยวชาญด้านพืชศาสตร์

นิตยา  พุทธธรรมรักษา
อาจารย์ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย  มทร.ธัญบุรี
ผู้เชี่ยวชาญด้านแพทย์แผนไทย อายุรเวท

เอมอร    ชัยประทีป
อาจารย์ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย  มทร.ธัญบุรี
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทย

ชยพล  คติการ
ที่ปรึกษาฝ่ายบริหาร
ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดคลัสเตอร์

จอม มุกดาประกร
ที่ปรึกษาฝ่ายบริหาร
ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดคลัสเตอร์

อาจารย์ประกาศิต สพฤกษ์ศรี
นักจิตวิทยา วิทยากรอิสระ
เรื่องการสร้างทีม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วารุณี  อริยวิริยะนันท์

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี

ผู้เชี่ยวชาญด้านวัสดุโลหะและวิจัยและพัฒนา

ดร.ไฉน  น้อยแสง

อาจารย์ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย  มทร.ธัญบุรี

ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านสมุนไพร

ประวัติ

ดร.ปุณยนุช  อมรดลใจ

อาจารย์ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย  มทร.ธัญบุรี

ผู้เชี่ยวชาญด้านแพทย์แผนไทย

ประวัติ

ทิศากร  ดำรงพุฒิเดชา

อาจารย์ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย  มทร.ธัญบุรี

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

ประวัติ

มนสิชา   ขวัญเอกพันธ์

อาจารย์ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย  มทร.ธัญบุรี

ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ความงามและสปา

ประวัติ

สุรัติวดี    ทั่งมั่งมี

อาจารย์ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย  มทร.ธัญบุรี

ผู้เชี่ยวชาญด้านเภสัชกรรม

ประวัติ

ปัฐมาภรณ์  ราชวัฒน์

อาจารย์ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย  มทร.ธัญบุรี

ผู้เชี่ยวชาญด้านงานบริการ

ประวัติ

วีระยุทธ   นาคทิพย์

อาจารย์ เทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี

ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีภูมิทัศน์

ประวัติ

ดร.ธีรยุทธ  คล้ำชื่น

อาจารย์ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย  มทร.ธัญบุรี

ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการผลิตพืช

ประวัติ

แสงนภา  จำปาสุริ

อาจารย์ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย  มทร.ธัญบุรี

ผู้เชี่ยวชาญด้านยาสมุนไพร

ประวัติ

จารุพร    นอบน้อม

ผู้จัดการ

ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการ-บริหาร

ประวัติ

วชิราภรณ์ เอี่ยมวิไล

ผู้จัดการ

ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการ-บริหาร

เยาวรัตน์  วงศ์ศรีสกุลแก้ว

อาจารย์ เทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี

ผู้เชี่ยวชาญด้านพืชสวน

ประวัติ

อรทัย  สารกุล

อาจารย์ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย  มทร.ธัญบุรี

ผู้เชี่ยวชาญด้านเภสัชกรรมแผนไทย

ประวัติ