คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

หน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุน SMEs
หน่วยงานดำเนินการพัฒนาและส่งเสริมคลัสเตอร์
ผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมสมุนไพร

ให้ความรู้ภาพรวมสมุนไพรไทย

รวบรวมนวัตกรรมและงานวิจัยเพื่อสนับสนุน อุตสาหกรรมสมุนไพรของประเทศ
อบรมพัฒนาผู้ประกอบการเกี่ยวกับการวางแผน การตลาด
สนับสนุนและส่งเสริมการขยายช่องทางการตลาดของคลัสเตอร์สมุนไพรทั้งออนไลน์และออฟไลน์

เพิ่มช่องทางการตลาด

ร่วมงานแสดงสินค้า
Business Matching สร้างเครือข่าย
เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย e-Commerce

SME Clinic

บริการให้คำปรึกษาเฉพาะด้านเทคนิค
ให้คำปรึกษา Online
การทดสอบโดยห้องปฏิบัติการ