SME Cluster2018

ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีร่วมกับ สสว. ร่วมพัฒนาเครือข่ายสมุนไพรไทย โดยใช้ จ.ขอนแก่นเป็นศูนย์กลาง เพื่อสร้างมาตรฐานและรับรองมาตรฐานสำหรับผลิตภัณฑ์ ภายใต้ชื่อคลัสเตอร์ไพรร้อยแก่นสารสินธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับมอบหมายจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ให้รับผิดชอบดำเนินกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสมุนไพร ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2561 โดยมีเป้าหมายที่จะดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุน SME ในกลุ่มธุรกิจเกี่ยวข้องกับสมุนไพรครอบคลุมตั้งแต่ ต้นน้ำ(ผู้ปลูก) กลางน้ำ(ผู้แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์) และปลายน้ำ(ผู้จำหน่าย) รวมถึงการ บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษาในท้องที่ จ.ขอนแก่น เป็น คลัสเตอร์ (Cluster) โครงการนี้มีการดำเนินงานแล้วอย่างต่อเนื่องจากปี 2560 จำนวน 9 จังหวัด ซึ่งทางผู้ประกอบการด้านสมุนไพรของ จ.ขอนแก่นได้มีการรวมกลุ่มกันอย่างมีความเข้มแข็ง ในชื่อ คลัสเตอร์ไพรร้อยแก่นสารสินธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มโน สุวรรณคำ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรีกล่าวว่า การวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร ของ จ.ขอนแก่นในครั้งนี้ ทางคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะมีการลงพื้นที่และทำงานเชิงลึกมาช่วยวิจัยพัฒนารวมถึงการสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่ ของสมุนไพรไทยให้กับผู้ประกอบการ เช่นด้านการพัฒนาเกษตรต้นน้ำให้เป็นเกษตรปลอดสาร ปลอดภัย อินทรีย์ Smart farmer สู่เกษตร 4.0 โดยคณะเทคโนโลยีการเกษตร , งานวิจัยพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมทั้งผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต การบริการ และการบริหารจัดการสมัยใหม่รวมถึงการสร้างมาตรฐานและรับรองมาตรฐานสำหรับผลิตภัณฑ์ รวมถึงการเปิดโอกาสช่องทางใหม่ๆ ด้านการขายการตลาดทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นตลาดที่มีศักยภาพสูง โดยมีทีมที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการด้านสมุนไพรของ จ.ขอนแก่นได้รับประโยชน์สูงสุดกับการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

02/05/2018

กิจกรรมพัฒนาเครือข่าย คลัสเตอร์ไพรร้อยแก่นสารสินธ์-ข่าวจาก K TV

 ม.เ […]
02/05/2018

มทร.ธัญบุรีปั้นคลัสเตอร์สมุนไพรช่วยผู้ประกอบการต่อเนื่องปี2-ข่าวจาก Eduzones

มทร.ธ […]
02/05/2018

มทร.ธัญบุรี ปั้นคลัสเตอร์สมุนไพรช่วยผู้ประกอบการต่อเนื่องปี2-ข่าวจาก talknewsonline.com

เว็บไ […]
02/05/2018

มทร.ธัญบุรี ปั้นคลัสเตอร์สมุนไพร ช่วยผู้ประกอบการต่อเนื่องปี2-ข่าวจากThaiPR.Net

เว็บไ […]