กำหนดการอบรม 61

กำหนดการอบรม

กำหนดการประชุมโครงการสนับสนุนเครือข่าย SMEs
กิจกรรมคลัสเตอร์สมุนไพร ปี 2561

ลำดับ

วันที่ จังหวัด สถานที่

กำหนดการ

1

30 เม.ย. 61 – 1 พ.ค.61 ขอนแก่น โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล
จังหวัดขอนแก่น
 คลิก

2

3 – 4 พ.ค. 61 น่าน องค์การบริหารส่วน

ตำบลน้ำเกี๋ยน จังหวัดน่าน

3

7 พ.ค. 61 นครศรีธรรมราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช

 คลิก

4

10 พ.ค. 61 จันทบุรี สหกรณ์การเกษตรโป่งน้ำร้อน

จังหวัดจันทบุรี

5

15 – 16 พ.ค. 61 สระบุรี ศูนย์ OTOP พุแค
จังหวัดสระบุรี

6

17– 18 พ.ค. 61 นครราชสีมา สหกรณ์การเกษตร

ลำพระเพลิง จังหวัดนครราชสีมา

7

21 – 22 พ.ค. 61 ลำปาง สหกรณ์การเกษตรสบปราบ

จังหวัดลำปาง

8

24  พ.ค. 61 พิษณุโลก ศาลาประชาคม ชั้น 7
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก