สุพรรณบุรี

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมพัฒนาคลัสเตอร์เทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ณ จังหวัดสุพรรณบุรี 17 - 18 มีนาคม 2563

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร กิจกรรมพัฒนาคลัสเตอร์เทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ภายใต้โครงการสนับสนุน SME ปี 2563
วันที่ 17 – 18 มีนาคม 2563
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแจงงาม ตำบลแจงงาม อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี
—————————————————————————————–

วันที่ 17 มีนาคม 2563

08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน
08.30 – 09.00 น. พิธีเปิด
09.00 – 10.30 น. การบรรยาย : ทบทวน “คลัสเตอร์” Refresh Cluster
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น. การบรรยาย : จิตวิทยาการสื่อสาร การประสานงานในคลัสเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ
12.00 -13.00 น. อาหารกลางวัน
13.00 -14.30 น. การบรรยาย : ทักษะการตัดสินใจ และการแก้ไขปัญหาการทำงานร่วมกันของคลัสเตอร์
14.30 -14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14:45 -16:30 น. การบรรยาย : จิตสัมพันธ์สร้างสรรค์ทีม Work shop เรียนรู้สู่การปฏิบัติจริง
16.30 -17:00 น. ถาม-ตอบ

วันที่ 18 มีนาคม 2563

08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน
09.00 – 10.30 น. หัวข้อการประชุม :

– นำแผนยุทธศาสตร์ ปี 2562 มานำเสนอ

– กิจกรรมระดมสมอง เพื่อการวางแผนพัฒนาคลัสเตอร์และนำเสนอแผนกลยุทธ์ธุรกิจ / ยุทธศาสตร์คลัสเตอร์ ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว

10.30 – 10.45 น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
10.45 – 12.00 น. หัวข้อการประชุม : บทบาทและแนวทางการพัฒนาคลัสเตอร์เทคโนโลยีเพื่อการเกษตร และสรุปแผนงานของคลัสเตอร์
12.00 -13.00 น. ปิดการสัมนา และร่วมรับประทานอาหารกลางวัน

 

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 39 หมู่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก(คลองหก)
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
โทรศัพท์ : 02-549-4004,061-240-2266 หรือ 090-591-3278
website : www.sme-cluster.rmutt.ac.th
facebook page : www.facebook.com/SMEclusterbyOSMEPRMUTT