สสว. – มทร.ธัญบุรี ติวเข้มเครือข่ายสมุนไพรสระบุรี ปี3
28/05/2019
กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงานณ ศูนย์สัมนาบ้านไร่ในฝัน อ.บ้านคา จ.ราชบุรี 10-11 มิถุนายน 2562
31/05/2019

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงานของคลัสเตอร์
กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ภายใต้โครงการสนับสนุน SME ปี 2562 วันที่ 4 – 5 มิถุนายน 2562
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแจงงาม อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี
—————————————————————————————–

วันอังคารที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2562

08.00 น. – 08.30 น. ลงทะเบียน
08.30 น. – 08.45 น. เปิดโครงการ และกล่าวถึงวัตถุประสงค์รวมถึงรายละเอียดของโครงการ
08.45 น. – 10.00 น. – องค์ความรู้เรื่องคลัสเตอร์ และกรณีศึกษาการพัฒนาคลัสเตอร์ต้นแบบ
– บทบาทหน้าที่ผู้ประสานงาน (Cluster Development Agent; CDA)
– จิตสัมพันธ์สร้างสรรค์ทีมสู่การบูรณาการพัฒนาเชื่อมโยงคลัสเตอร์
โดย อาจารย์ประกาศิต สพฤกษ์ศรี
10.00 น. – 10.15 น. เบรกเช้า
10.15 น. – 12.15 น. การพัฒนาโรงเรือนอัตโนมัติ โดย ผศ.ดร. เกียรติศักดิ์ แสงประดิษฐ์
12.15 น. – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. – 14.00 น. การพัฒนาโรงเรือนอัตโนมัติ (ต่อ)
14.00 น. – 14.15 น. เบรกบ่าย
14.15 น. – 17.00 น. การพัฒนาการแปรรูป ให้ตรงตามความต้องการของตลาด
โดย ดร.พิมพ์สิรี สุวรรณ

วันพุธ ที่ 5 มิถุนายน 2562

08.00 น. – 08.30 น. ลงทะเบียน
08.30 น. – 10.00 น. การจัดทำแผนกลยุทธ์/ ยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนาคลัสเตอร์ในปี 2562
10.00 น. – 10.15 น. รับประทานอาหารว่าง
10.15 น. – 12.00 น. การจัดทำแผนกลยุทธ์/ ยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนาคลัสเตอร์ในปี 2562 (ต่อ)
12.00 น. – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

20-21052019 (192.3 KiB, 112 downloads)

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 39 หมู่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก(คลองหก)
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
โทรศัพท์ : 02 549 4004 ,091 010 5579 หรือ 097 278 8879
website : www.sme-cluster.rmutt.ac.th
facebook page : www.facebook.com/HerbCluster

Comments are closed.