อัครพล ด่านกลาง

คลิปวิดีโอ เสียงตอบรับจากผู้เข้าร่วมอบรม จ.ชัยภูมิ จากการเข้าอบรมเมื่อวันที่ วันที่ 18 มิถุนายน 2563

จากการเข้าร่วมอบรมหลักสูตร เมื่อวันที่ วันที่ วันที่ 18 มิถุนายน 2563
ณ ห้องประชุมวัดเจริญศรีสุข อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ


นางจริญญา เติมศิลป์ วิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานปลอดสารพิษบ้านนวลทอง จังหวัดชัยภูมิ

“ดีใจที่มีการรวมกลุ่มคลัสเตอร์ เพื่อการศึกษาเรียนรู้ร่วมกัน เพิ่มช่องทางการตลาดให้ชุมชน”

วิสาหกิจชุมชนปลูกหม่อนเลี้ยงไหมตำบลห้วยบง จังหวัดชัยภูมิ


นางธนัญญา สิงห์ลา ตัวแทนวิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานปลอดสารพิษบ้านนวลทอง จังหวัดชัยภูมิ

“ขอบคุณทาง สสว.และ มทร.ธัญบุรี ที่ให้ความรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริโภคที่บริโภคผักของกลุ่ม ปลอดภัยไร้สารพิษ”

ตัวแทนวิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานปลอดสารพิษบ้านนวลทอง จังหวัดชัยภูมิ


นางปราณี มาลา เกษตรกรวิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานปลอดสารพิษบ้านนวลทอง จังหวัดชัยภูมิ

“ดีใจที่ได้เข้าร่วมอบรม มีความรู้ใหม่ ๆ เข้ามา ได้นำความรู้ไปปรับใช้และพัฒนาในหมู่บ้าน”

เกษตรกรวิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานปลอดสารพิษบ้านนวลทอง จังหวัดชัยภูมิ


นายสมชาย เหล่าบัวบาน ผู้ประสานงานคลัสเตอร์เทคโนโลยีเกษตรชัยภูมิ

“เป็นการเชื่อมโยงคลัสเตอร์ต่าง ๆ เข้าหากัน สร้างเครือข่ายเกษตรกร ผลักดันสินค้าต่าง ๆ ให้มีคุณภาพและราคาเพิ่มขึ้น”

ผู้ประสานงานคลัสเตอร์เทคโนโลยีเกษตรชัยภูมิ


นายอุดร นูพลกรัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม จังหวัดชัยภูมิ

“อยากให้สมาชิกคลัสเตอร์เทคโนโลยีเกษตรชัยภูมิมีความเป็นอยู่ที่ มั่นคง ยั่งยืน ตลอดไป”

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม จังหวัดชัยภูมิ

21/07/2020

คลิปวิดีโอ เสียงตอบรับจากผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ณ จ.ชัยภูมิ วันที่ 18 มิถุนายน 2563

คลิปว […]
21/07/2020

เสียงตอบรับจากผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ณ จ.ชัยภูมิ วันที่ 18 มิถุนายน 2563

นางจร […]
16/07/2020

ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ และการพัฒนาองค์ความรู้ในการดำเนินธุรกิจ กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ณ จ.ชัยภูมิ วันที่ 18 มิถุนายน 2563

ภาพบร […]
19/06/2020

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมพัฒนาคลัสเตอร์เทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ณ จ.ชัยภูมิ 23 มิถุนายน 2563

กำหนด […]