Bensiya Panpunyadet

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

หลักสูตรการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับการผลิตผักปลอดสารพิษ ยุค 4.0 

ภายใต้กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ภายใต้โครงการสนับสนุน SME ปี 2562

วันที่  20 – 21 มิถุนายน 2562

ณ ห้องศรีเสลา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

…………………………………………………………..

วันพฤหัสบดีที่  20 มิถุนายน พ.ศ. 2562

08.00 น. – 08.30 น.              ลงทะเบียน

08.30 น. – 08.45 น.               เปิดโครงการ และกล่าวถึงวัตถุประสงค์รวมถึงรายละเอียดของโครงการ

08.45 น. – 10.00 น.             – องค์ความรู้เรื่องคลัสเตอร์ และกรณีศึกษาการพัฒนาคลัสเตอร์ต้นแบบ
………………………………….….– บทบาทหน้าที่ผู้ประสานงาน (Cluster Development Agent; CDA)
………………………………….….– จิตสัมพันธ์สร้างสรรค์ทีมสู่การบูรณาการพัฒนาเชื่อมโยงคลัสเตอร์
…………………………………….….โดย อาจารย์สมพงษ์ สิงหา

10.00 น. – 10.15 น.                เบรกเช้า

10.15 น. – 12.15 น.                 การพัฒนาระบบโรงเรือนอัตโนมัติสำหรับการทำผักปลอดสาร  โดย ผศ.ดร. เกียรติศักดิ์ แสงประดิษฐ์

12.15 น. – 13.00 น.               รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น. – 14.00 น.              การพัฒนาระบบโรงเรือนอัตโนมัติสำหรับการทำผักปลอดสาร (ต่อ)

14.00 น. – 16.00 น.              การพัฒนาระบบน้ำให้มีอุณหภูมิที่เหมาะสมกับการปลูกผัก Hydroponic  โดย ผศ.ดร.มโน สุวรรณคำ

16.00 น. – 16.15 น.               เบรกบ่าย

16.15 น. – 17.00 น.               การพัฒนาระบบน้ำให้มีอุณหภูมิที่เหมาะสมกับการปลูกผัก Hydroponic (ต่อ)

วันศุกร์ที่  21 มิถุนายน 2562

08.00 น. – 08.30 น.             ลงทะเบียน

08.30 น. – 10.00 น.             การจัดทำแผนกลยุทธ์/ ยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนาคลัสเตอร์ในปี 2562

10.00 น. – 10.15 น.               รับประทานอาหารว่าง

10.15 น. – 12.00 น.              การจัดทำแผนกลยุทธ์/ ยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนาคลัสเตอร์ในปี 2562 (ต่อ)

12.00 น. – 13.00 น.              รับประทานอาหารกลางวัน

———————————————————–

**วันเวลา และสถานที่สามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

11/06/2019

หลักสูตรการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับการผลิตผักปลอดสารพิษ ยุค 4.0 ณ จ.นครราชสีมา

กำหนด […]
31/05/2019

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงานณ ศูนย์สัมนาบ้านไร่ในฝัน อ.บ้านคา จ.ราชบุรี 10-11 มิถุนายน 2562

กำหนด […]
10/05/2019

ภาพบรรยากาศ การอบรมเชิงปฏิบัติการกลุ่มคลัสเตอร์นักษัตรนครไพร เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 (กิจกรรมวันที่ 1)

ภาพบร […]
22/06/2018

วิดีโอเสียงตอบรับของผู้เข้าอบรมหลักสูตรการพัฒนา CDA เพื่อเป็นผู้บริหารเครือข่ายในยุค 4.0

เสียง […]