กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงานณ ศูนย์สัมนาบ้านไร่ในฝัน อ.บ้านคา จ.ราชบุรี 10-11 มิถุนายน 2562

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงานของคลัสเตอร์

กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ภายใต้โครงการสนับสนุน SME ปี 2562
วันที่  10 – 11 มิถุนายน 2562
ณ ศูนย์สัมนาบ้านไร่ในฝัน อ.บ้านคา จ.ราชบุรี

วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2562

08.00 น. – 08.30 น.          ลงทะเบียน

08.30 น. – 08.45 น.         เปิดโครงการ และกล่าวถึงวัตถุประสงค์รวมถึงรายละเอียดของโครงการ

08.45 น. – 10.00 น.         – องค์ความรู้เรื่องคลัสเตอร์ และกรณีศึกษาการพัฒนาคลัสเตอร์ต้นแบบ
…………………………………..– บทบาทหน้าที่ผู้ประสานงาน (Cluster Development Agent; CDA)
…………………………………..– จิตสัมพันธ์สร้างสรรค์ทีมสู่การบูรณาการพัฒนาเชื่อมโยงคลัสเตอร์
…………………………………..โดย. อาจารย์ประกาศิต  สพฤกษ์ศรี

10.00 น. – 10.15 น.         เบรกเช้า

10.15 น. – 12.15 น.         แนวทางการลดปริมาณขยะจากสับปะรด และการเพิ่มมูลค่า โดย. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรินธร พูลศรี

12.15 น. – 13.00 น.         รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น. – 14.00 น.         แนวทางการลดปริมาณขยะจากสับปะรด และการเพิ่มมูลค่า (ต่อ)

14.00 น. – 15.00 น.         การใช้ Technical Textile ต่อคุณภาพของสับปะรด โดย. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณพต แก้วสอน

15.00 น. – 15.15 น.         เบรกบ่าย

16.15 น. – 17.00 น.         การใช้ Technical Textile ต่อคุณภาพของสับปะรด (ต่อ)

วันอังคาร ที่ 11 มิถุนายน 2562

08.00 น. – 08.30 น.         ลงทะเบียน

08.30 น. – 10.00 น.         การจัดทำแผนกลยุทธ์/ ยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนาคลัสเตอร์ในปี 2562

10.00 น. – 10.15 น.         รับประทานอาหารว่าง

10.15 น. – 12.00 น.         การจัดทำแผนกลยุทธ์/ ยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนาคลัสเตอร์ในปี 2562 (ต่อ)

12.00 น. – 13.00 น.         รับประทานอาหารกลางวัน

 

กำหนดการอบรมราชบุรี 10-11 มิถุนายน 2562
330.5 KiB
31 Downloads
รายละเอียด