ภาพบรรยากาศ การอบรมเชิงปฏิบัติการกลุ่มคลัสเตอร์นักษัตรนครไพร เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 (กิจกรรมวันที่ 1)

ภาพบรรยากาศ การอบรมเชิงปฏิบัติการกลุ่มคลัสเตอร์นักษัตรนครไพร เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2562

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงานของคลัสเตอร์นักษัตรนครไพร กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสมุนไพร ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2562 วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมแกรนด์ปาร์ค จ.นครศรีธรรมราช

ผศ.ดร.มโน สุวรรณคำ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

กล่าวเปิดงานกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสมุนไพรและเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ปี 2562

คุณวชิราภรณ์ เอี่ยมวิไล

บรรยายในหัวข้อ แนวทางการเสริมสร้าง พัฒนาคลัสเตอร์สาหรับประเทศไทย

คลัสเตอร์นั้นสาคัญไฉน หลักคิดการพัฒนาคลัสเตอร์ประเทศไทย โดยมีหัวข้อการนำเสนอดังนี้
1. ขีดความสามารถในการแข่งขัน โลกาภิวัตน์ – แนวคิดเศรษฐกิจยุคใหม่ ความสามารถในการแข่งขันของไทย
2.“คลัสเตอร์” คืออะไร ความหมาย โครงสร้าง3
3. พัฒนา “คลัสเตอร์” อย่างไร ปัจจัยสาคัญในการพัฒนา ขั้นตอน -แนวคิดสู่การปฏิบัติ
4. ตัวอย่างของ “คลัสเตอร์” โครงการพันธมิตรอุตสาหกรรม

และกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสมุนไพรภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาให้มีความมั่งมี มั่งคั่ง และยั่งยืน

ว่าที่ร้อยตรีเอกรินทร์ อ่อนเกตุพล ประธานคลัสเเตอร์นักษัตรนครไพร

กล่าวถึง การดำเนินงานของเครือข่าย/คลัสเเตอร์ และแผนภาพคลัสเตอร์นักษัตรนครไพร(Cluster Map Cluster Map Cluster Map)

ดร.กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์

บรรยายในหัวข้อ การสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากพ้ชสมุนไพรในท้องถิ่น และการจดแจ้งเครื่องสำอางตามพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558

คุณภมรพล พระลับรักษา

บรรยายในหัวข้อ การตลาด Online Online และการประชามสัมพันธ์ บนเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการตลาด โดยเนื้อหาชี้ให้ผู้ประกอบการเห็นถึงความสำคัญของการทำการตลาดออนไลน์ เพื่อเพิ่มช่องทางการขายและเพิ่มยอดการขาย ที่พฤติกรรมการซื้อของของคนไทยเปลี่ยนไป เด็กรุ่นใหม่เกิดมาพร้อมเทคโนโลยีคนรุ่นเบบี้บูมเม้อเริ่มใช้เทคโนโลยี เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต จึงทำให้ “การซื้อของออนไลน์เป็นเรื่องปกติในชีวิต” ดังนั้น “เมื่อพฤติกรรมการซื้อขายเปลี่ยนไป
คนทามาค้าขายก็ต้องปรับตัว”

แต่ปัญหาของการทำการตลาดออนไลน์คือ
1. การทำเป็นเรื่องยากใช้ทั้งความรู้ความเข้าใจ
2. การตลาดออนไลน์ข้อมูลเยอะเกินไป ไม่รู้จะเริ่มตรงไหนดีข้อมูลมีทั้งใหม่เก่า ใช้ได้ใช้ไม่ได้ผสมกันไป
3. ขาดการเชื่อมโยงองค์ความรู้ที่ถูกต้อง เรียนลัดขั้นตอน ทาให้เกิดความสับสน
4. ไม่ได้ทาจริงจังอย่างต่อเนื่อง

มาเริ่มต้นใหม่ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง
1. รู้จักตัวเอง มีจุดดีจุดด้อยอะไร ควรพัฒนาจุดไหนเป็นพิเศษ
2. รู้จักสินค้า วิเคราะห์สินค้าของเรามีจุดแข็งอะไร อะไรที่เรามีดีกว่าคู่แข่ง อะไรที่ด้อยกว่าคู่แข่ง จุดแข็งคงอยู่จุดด้อยพัฒนา
3. รู้จักลูกค้า วิเคราะห์ลูกค้าให้ชัดเจน กลุ่มเป้าหมายของเราเป็นใคร เขาชอบไม่ชอบอะไร เขาอยากแก้ปัญหาในเรื่องใด จี้ให้ถูกจุดเจ็บของลูกค้า

สิ่งที่ผู้ประกอบการต้องรู้ถ้าอยากทาออนไลน์ให้สาเร็จ
รู้จักตัวเอง รู้จักสินค้า รู้จักลูกค้า

ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและกองประชาสัม์พันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

Comments are closed.