คลิปวิดีโอ เสียงตอบรับจากผู้ประกอบการ จ.นครราชสีมา จากการเข้าอบรมเมื่อวันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2562 

คลิปวิดีโอ เสียงตอบรับจากผู้ประกอบการ จ.นครราชสีมา จากการเข้าอบรมเมื่อวันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2562 

จากการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับการผลิตผักปลอดสารพิษยุค 4.0 เมื่อวันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2562 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

คุณโชคชัย สมันตรัฐ ผู้ประกอบการขับเคลือนงานเกษตรอินทรีย์ การผลิตผักบนโต๊ะ การทำปุ๋ยหมัก ทำสารชีวภัณฑ์ ที่ใช้ในการผลิตผักอินทรีย์

คาดหวังว่าการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ จะได้รับความร่วมและได้รู้จักหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขับเคลือนเกษตร อินทรีย์ด้วยกันและขอขอบคุณ สสว และ มทร.ธัญบุรี ที่เข้ามามีส่วนร่วมที่ทำให้เราได้รู้จักกันและคาดหวังว่าเราจะได้พบปะพูดคุยและ สนับสนุนซึ่งกันและกันต่อไปในอนาคต

คุณนันท์นลิน จินดาวนิชกุลณ์ กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจการบินโดรนเพื่อการเกษตร ในการพ้นปุ๋ย พ่นยา 

ความคาดหวังในการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้จะได้นำความรู้ไปปฎิบัติจริงในพื้นที่เพื่อให้เป็นรูปธรรมขึ้นเพื่อทำการเกษตรในกลุ่มและชุมชน ที่อยู่ให้เกิด ความสำเร็จและลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และขอขอบคุณ สสว. และ มทร.ธัญบุรี ที่ให้โอกาสเข้ารับฟังการอบรมครั้งนี้ทำให้เกิด
ประโยชน์ นำกลับไปใช้และได้ความรู้เพิ่มเติมมากขึ้น

 

คุณกิสา จันบุญมี ผู้ประกอบการบริษัท พรีมากรีน โดยแบ่งบรรจุ รับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร การทำสินค้าคัดเกรด การทำ สินค้าพร้อมรับประทานและพร้อมใช้ และมีแปลงปลูก

มีความคาดหวัง Supply Chain นี้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ โดยใช้เทคโนโลยีที่ได้รับการถ่ายทอดจากผู้เชี่ยวชาญจากทาง มทร.ธัญบุรีและได้รับการสนับสนุนจาก สสว. ทำให้สามารถทำงานเชื่อมโยงระบบ ประสานกันทั้งเกษตรกร เครือข่ายที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการเกษตรและนำมาใช้ เพื่อให้ได้สินค้าที่ได้ประโยชน์ สูงสุด สูญเสียน้อยที่สุด ส่งต่อไปยังผู้บริโภค ทำให้ผู้บริโภคได้ของดีและราคาไม่สูงขึ้น และพัฒนาไปสู่ตลาดต่าง ๆ ด้านสุขภาพและต่างประเทศ ขอบคุณ สสว. และ มทร.ธัญบุรี

คุณสายใจ บุณยโชติมา ผู้ประกอบการปลูกพืชผัก ผลไม้อินทรีย์ “บ้านต้นสุข เกษตรอินทรีย์ “

ความคาดหวังในการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ อยากทำงานเป็นกลุ่มในลักษณะของเครือข่าย เพราะพลังของเครื่อข่ายจะสามารถถาสมาชิกไปถึงจุดหมายที่ดี การได้มาพบกับ สสว. และ มทร.ะัญบุรี ครั้งนี้เชื่อมั่นว่าจำนำไปสู่ความสำเร็จทางธุรกิจได้

 

นายวิโรจน์ ลีลาน้อย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา

ในการเข้าร่วมการอบรมจำปี 2019 คาดหวังว่าการอบรมจะได้รับความรู้ ทางการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นการรวมกลุ่ม การรวมทีม เป็นการวางแผนการเกษตรที่มีเป้าหมายที่ชัดเจน เป็นการเกษตรที่มุ่งเน้น เกษตรกรที่รวมกลุ่มรวมทีม ขยายโอกาศให้กับเกตรกรกลุ่มอื่นๆ ขอขอบคุณ สสว และ มทร.ธัญบุรี ที่มาให้ความรู้กับเกษตรกร ถึงเวลา แล้วที่เกตรไทยจะก้าวไกลและไปสู่เกษตรโลก

Comments are closed.