เสียงตอบรับจากผู้ประกอบการ จ.นครราชสีมา จากการเข้าอบรมเมื่อวันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2562 

คลิปวิดีโอ เสียงตอบรับจากผู้ประกอบการ จ.นครราชสีมา จากการเข้าอบรมเมื่อวันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2562 
21/06/2019
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ดำเนินการกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2562
04/07/2019

เสียงตอบรับจากผู้ประกอบการ จ.นครราชสีมา จากการเข้าอบรมเมื่อวันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2562 

เสียงตอบรับจากผู้ประกอบการ จ.นครราชสีมา จากการเข้าอบรมเมื่อวันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2562 

จากการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับการผลิตผักปลอดสารพิษยุค 4.0 เมื่อวันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2562 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

คุณโชคชัย สมันตรัฐ ผู้ประกอบการขับเคลือนงานเกษตรอินทรีย์ การผลิตผักบนโต๊ะ การทำปุ๋ยหมัก ทำสารชีวภัณฑ์ ที่ใช้ในการผลิตผักอินทรีย์

ความตั้งใจดีจาก สสว. และมทร.ธัญบุรี ครั้งนี้จะช่วยขับเคลื่อนงานเกษตรอินทรีย์ให้ดียิ่งขึ้นและคาดหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนที่ดีต่อไปในอนาคน

คุณนันท์นลิน จินดาวนิชกุลณ์ กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจการบินโดรนเพื่อการเกษตร ในการพ้นปุ๋ย พ่นยา 

ความรุ้ที่ได้รบันี้จะนำไปใช้ในการประกอบกิจการและต่อยอดเพื่อการพัฒนาด้านการเกษตรให้ดียิ่งขึ้น

คุณกิสา จันบุญมี ผู้ประกอบการบริษัท พรีมากรีน โดยแบ่งบรรจุ รับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร การทำสินค้าคัดเกรด การทำ สินค้าพร้อมรับประทานและพร้อมใช้ และมีแปลงปลูก

เคือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรจำทำให้การทำงานเป็นระบบเกิดการประสานระหว่างกันรวมถึงก่อให้เกิดการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะด้านการตลาด “ขอบคุณ สสว. และ มทร.ธัญบุรี ที่เติมเต็มและอัพเดทความรู้ที่ทันสมัยครั้งนี้”

 

 

คุณสายใจ บุณยโชติมา ผู้ประกอบการปลูกพืชผัก ผลไม้อินทรีย์ “บ้านต้นสุข เกษตรอินทรีย์ “

อยากทำงานเป็นกลุ่มในลักษณะของเครือข่าย เพราะพลังของเครื่อข่ายจะสามารถถาสมาชิกไปถึงจุดหมายที่ดี การได้มาพบกับ สสว. และ มทร.ะัญบุรี ครั้งนี้เชื่อมั่นว่าจำนำไปสู่ความสำเร็จทางธุรกิจได้

 

นายวิโรจน์ ลีลาน้อย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา

ได้รับความรู้ด้านการเกษตรทั้งการรวมแลุ่ม-รวมทีม การวางแผนเพื่อเป้าหมายที่ชัดเจน กิจกรรมครั้งนี้ถือว่าสร้างโอกาสหลายด้านให้กับ “เกษตรกร” ขอขอบคุณ สสว. และ มทร.ธัญุบุรี ที่เห็นความสำคัญของเกษตรกรไทย

Comments are closed.