RMUTT

เสียงตอบรับจากผู้ประกอบการกิจกรรมคลัสเตอร์สมุนไพร จ.ราชบุรี

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับการผลิตสัปปะรดยุค 4.0 วันที่ 10-11 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์สัมมนาบ้านไร่ในฝัน อ.บ้านคา จ. ราชบุรี

ภายใต้โครงการสนับสนุน SME ปี 2562

คุณระดม แสนชมพู

ผู้ผลิตการเกษตรและแปรรูป

“การเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ คาดหวังว่า ตลาดสับปะรดจะมีการส่งออกผลผลิตของสับปะรดใน อ.บ้านคา ราคาจะดีขึ้น”

คุณจันทร์ เรืองเรรา

ผู้ผลิตสับปะรดโครงการของอำเภอบ้านคา

“เพื่อเป็นการสร้างรายได้สร้างมูลค่าให้ดีขึ้นในอนาคต สิ่งที่เกษตรกรต้องการคือ ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”

คุณฤทัยรัตน์ เอี่ยวเลาเต่า

เกษตรกรไร่บ้านพ่อ

“คาดหวังว่าชาว อ.บ้านคา จะมีวิทยากรที่ชำนาญมีความรู้เกี่ยวกับพืชมาช่วยเหลือ อ.บ้านคา”

คุณบรรหาญ อิทรสุวรรณโณ

ผู้ให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตร

“เรามีการทำเครื่องจักรให้กับพี่น้องชาวเกษตรกร อ.บ้านคา และประยุกต์ ให้ทันกับเหตุการณ์ เพื่อทันต่อโลกและวิวัฒนาการสิ่งใหม่ๆในครั้งนี้เพื่อให้ตรงกับยุค IT”

คุณฉัตรชัย ธนิกกุล

นายยกอ อบต.บ้านคา

“อยากเห็นการเข้ามาช่วยกันแก้ปัญหาในเรื่องของสับปะรด ซึ่งวันนี้เราประสบปัญหาในหลายปัจจัยในการทสับปะรด”

12/06/2019

เสียงตอบรับจากผู้ประกอบการกิจกรรมคลัสเตอร์สมุนไพร จ.ราชบุรี

เสียง […]
12/06/2019

หลักสูตรการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับการผลิตผักกาดหอมปลอดสารพิษ ยุค 4.0 ณ จ.ปทุมธานี

  […]
12/06/2019

VDO เสียงตอบรับจากผู้ประกอบการ คลัสเตอร์เทคโนโลยีเพื่อการเกษตร จ.ราชบุรี

VDO เ […]
12/06/2019

ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตร การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับการผลิตสัปปะรดยุค 4.0 ณ ศูนย์สัมมนาบ้านไร่ในฝัน อ.บ้านคา จ. ราชบุรี วันที่ 10-11 มิถุนายน 2562

ภาพบร […]