RMUTT

ภาพบรรยากาศ โครงการพัฒนาสมุนไพร ปี 2561  ระยะ 2 จังหวัดเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.ธัญบุรี) ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จัดกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสมุนไพรภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2561

โครงการพัฒนาสมุนไพร ปี 2561 สำหรับการประชุมสัมมนาครั้งที่1 ใช้เวลา 2 วัน/จังหวัด โดยจะมีทั้งจังหวัดเก่าและจังหวัดใหม่ โดยเริ่มเข้าสู่บทเรียนก่อนเริ่มการอบรมวันแรก ชี้แจงแนะนำโครงการและวัตถุประสงค์ก่อน สำหรับโครงการพัฒนาสมุนไพร ปี2561 ระยะ 2 จัดขึ้นวันที่ 8 เมษายน 2561 ณ สนามบินนานาชาติ จ.เชียงใหม่ ได้เริ่มการประชุม ปรึกษา ดังนี้

วันที่ 1 พื้นฐานทั่วไปของสมุนไพร ใช้เวลา 6 ชั่วโมง จำนวนผู้ร่วมงาน 100 คน ประชุมในเรื่องต้นน้ำ มาตรฐานปลอดสาร อินทรีย์ โดย เทคโนโลยีการผลิต กลางน้ำ ความรู้เรื่องสมุนไพร กระบวนการผลิต มาตรฐานผลิตภัณฑ์ รวมการเข้าถึงงานวิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยวิทยาลัยแพทย์แผนไทย ปลายน้ำ การขาย ตลาด โดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ทบทวนแผนกลยุทธ์ธุรกิจ/แผนยุทธศาสตร์ เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารคลัสเตอร์ ประจำปี 2561

วันที่ 2 การพัฒนาสู่การเป็นคลัสเตอร์ให้ SP CDA แกนนำ สมาชิก 6 ชั่วโมง จำนวนผู้ร่วมงาน 30 คน เป็นตามหลักสูตรที่ ทีมอาจารย์และนายชยพล คติการ ร่วมพัฒนาด้วยกัน  เริ่มด้วยอบรมความรู้ในการพัฒนาคลัสเตอร์  อบรมการใช้งานวิจัย นวัตกรรมทั้งผลิตภัณฑ์ กระบวนการ การบริการ การบริหารจัดการ การวิจัยตลาด และตัวอย่าง ต้นแบบความสำเร็จของการบริหาร จัดการพัฒนาคลัสเตอร์ให้ มั่งมี มั่งคั่ง ยั่งยืนและมั่นคงตาม Road Map จะถูกหยิบยกมาอบรมเชิงปฏิบัติการโดยกระบวนการขั้นตอนร่วมพบปะพูดคุยและสอบถามหาโจทย์ความต้องการงานวิจัย เชิงปฏิบัติการร่วมกับ ผปก. ทีมนายชยพล คติการ และทีมที่ปรึกษา เพื่อวางรากฐานที่มั่นคงของงาน และหลักสูตรอบรมจิตสัมพันธ์สร้างสรรค์ทีม เพื่อให้แกนนำ กรรมการคลัสเตอร์ CDA SP และสมาชิกผู้สนใจได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในการร่วมพัฒนาทีม พัฒนางานให้บรรลุเป้าหมาย ปี 2561 ซึ่งทางตัวแทนคลัสเตอร์ไพรล้านนาจะไปร่วมประชุมที่ อ.พาน จ.เชียงราย เพื่อรอเวลาการรวมตัวอีกครั้งหลังเดือน พฤษภาคม ต่อไป

08/04/2018

ภาพบรรยากาศ โครงการพัฒนาสมุนไพร ปี 2561 ระยะ 2 จังหวัดเชียงใหม่

ภาพบร […]
01/04/2018

ภาพบรรยากาศ โครงการพัฒนาสมุนไพร ปี 2561 ระยะ 2 จังหวัดสระบุรี

ภาพบร […]
24/03/2018

ภาพบรรยากาศการประชุมคลัสเตอร์ไพรเมืองย่า (โคราช ) ณ ม.ราชภัฏนครราชสีมา

ภาพบร […]
23/03/2018

ภาพบรรยากาศรายงานการประชุม ณ บจก.ไทยซิลค์โปรดักส์

ภาพบร […]