กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร

การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับการผลิตผักกาดหอมปลอดสารพิษ ยุค 4.0

ภายใต้กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ภายใต้โครงการสนับสนุน SME ปี 2562

วันที่ 25-26 มิถุนายน 2562

ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

…………………………………………………………….

วันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2562

08.00 น. – 08.30 น.               ลงทะเบียน

08.30 น. – 08.45 น.               เปิดโครงการ และกล่าวถึงวัตถุประสงค์รวมถึงรายละเอียดของโครงการ

08.45 น. – 10.00 น.               – องค์ความรู้เรื่องคลัสเตอร์ และกรณีศึกษาการพัฒนาคลัสเตอร์ต้นแบบ

   – บทบาทหน้าที่ผู้ประสานงาน (Cluster Development Agent; CDA)

   – จิตสัมพันธ์สร้างสรรค์ทีมสู่การบูรณาการพัฒนาเชื่อมโยงคลัสเตอร์ โดย อาจารย์สมพงษ์ สิงหา

10.00 น. – 10.15 น.               เบรกเช้า

10.15 น. – 12.15 น.               การพัฒนาระบบการปลูกผักกาดหอมปลอดสาร โดยใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดย ผศ.ดร. เกียรติศักดิ์ แสงประดิษฐ์

12.15 น. – 13.00 น.              รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น. – 14.00 น.             การพัฒนาระบบการปลูกผักกาดหอมปลอดสาร โดยใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรม (ต่อ)

14.00 น. – 16.00 น.               เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว โดย ผศ. ดร. วรินธร พูลศรี

16.00 น. – 16.15 น.              เบรกบ่าย

16.15 น. – 17.00 น.              เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (ต่อ)

วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562

08.00 น. – 08.30 น.               ลงทะเบียน

08.30 น. – 10.00 น.               การจัดทำแผนกลยุทธ์/ ยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนาคลัสเตอร์ในปี 2562

10.00 น. – 10.15 น.               รับประทานอาหารว่าง

10.15 น. – 12.00 น.              การจัดทำแผนกลยุทธ์/ ยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนาคลัสเตอร์ในปี 2562 (ต่อ)

12.00 น. – 13.00 น.              รับประทานอาหารกลางวัน

 

Comments are closed.