ภาพบรรยากาศ

ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ และการพัฒนาองค์ความรู้ในการดำเนินธุรกิจ กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ณ จ.สุพรรณบุรี  วันที่ 16 มีนาคม 2563

การอบรมเชิงปฏิบัติการ และการพัฒนาองค์ความรู้ในการดำเนินธุรกิจ กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2563 โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จัดอบรมให้แก่ ผู้ประกอบการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแจงงาม    ต.แจงงาม อ.หนองหญ้าไซ จ.สพรรณบุรี วันที่ 16 มีนาคม 2563

อาจารย์ธีระพงษ์ ควรคำนวน หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประธานกล่าวเปิดโครงการ และเผยว่า กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2563 ทาง มทร.ธัญบุรี ได้รับมอบหมายจาก สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ดำเนินการกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร รวมกลุ่มผู้ประกอบการแบบองค์รวม เพื่อให้เกิดความร่วมมือและเชื่อมโยงอย่างเข้มแข็ง ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ยกระดับการผลิต การลดต้นทุน การปรับปรุงคุณภาพ ต่อยอดเทคโนโลยีเมล่อนสุพรรณบุรี ช่วยเหลือเกษตรกร และผู้ประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืนและมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

อาจารย์สมพงษ์  สิงหา วิทยากรโครงการพัฒนาคลัสเตอร์ของ มทร.ธัญบุรี และผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาคลัสเตอร์และการรวมกลุ่มเครือข่าย  การบรรยายในหัวข้อ องค์ความรู้เรื่องคลัสเตอร์ และบทบาทหน้าที่ผู้ประสานงาน (Cluster Development Agent; CDA) เนื่องด้วยกลุ่มคลัสเตอร์เมล่อนสุพรรณบุรี เป็นกลุ่มต่อเนื่อง ระหว่างการบรรยายมีการทำกิจกรรมพัฒนาความสัมพันธ์ของสมาชิกภายในกลุ่ม เรียนรู้การแก้ปัญหาของคลัสเตอร์ร่วมกันเป็นทีมด้วยการฝึกปฏิบัติการจริง (Workshop)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.เกียรติศักดิ์ แสงประดิษฐ์ ผู้อำนวยการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มทร.ธัญบุรี วิทยากรบรรยายหัวข้อ “เทคโนโลยีเพื่อการเกษตรเมล่อนสุพรรณบุรี”  การนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการลดต้นทุน ผลผลิต ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โรงเรือนปลูกเมล่อน สู่การปลูกเมล่อนในกระถาง เกษตรกรไม่ต้องพักดิน นำกระถางใหม่ที่เติมมาใช้ 1 ปี สามารถปลูกและเก็บเกี่ยวเมล่อนได้ 4 – 5 ครั้ง และเทคนิคการสร้างธุรกิจเทคโนโลยีผลิตกระถางเมล่อนให้กับกลุ่มเมล่อนสุพรรณบุรี สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร สามารถเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นผู้ประกอบการต่อไป

 

 


จัดทำอัลบัมภาพโดย: งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารส

26/04/2020

ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ และการพัฒนาองค์ความรู้ในการดำเนินธุรกิจ กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ณ จ.สุพรรณบุรี วันที่ 16 มีนาคม 2563

ภาพบร […]
10/06/2019

ภาพบรรยากาศ การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับการผลิตเมล่อนยุค 4.0 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 (กิจกรรมวันที่ 2)

สำนัก […]
06/06/2019

ภาพบรรยากาศ การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับการผลิตเมล่อนยุค 4.0 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 (กิจกรรมวันที่ 1)

ภาพบร […]
10/09/2018

ภาพบรรยากาศงานแถลงความสำเร็จกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสมุนไพร SME ปี 2561

งานแถ […]