ภาพบรรยากาศ การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับการผลิตเมล่อนยุค 4.0 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 (กิจกรรมวันที่ 1)

VDO เสียงตอบรับจากผู้ประกอบการกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร จ.สุพรรณบุรี
06/06/2019
ภาพบรรยากาศ การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับการผลิตเมล่อนยุค 4.0 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 (กิจกรรมวันที่ 2)
10/06/2019

ภาพบรรยากาศ การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับการผลิตเมล่อนยุค 4.0 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 (กิจกรรมวันที่ 1)

ภาพบรรยากาศ การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับการผลิตเมล่อนยุค 4.0 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 (กิจกรรมวันที่ 1)

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับการผลิตเมล่อนยุค 4.0 กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2562 วันที่ 4 มิถุนายน 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแจงงาม อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

คุณลักขณา ตั้งจิตนบ รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ SMEs

กล่าวเปิดงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับการผลิตเมล่อนยุค 4.0

ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ แสงประดิษฐ์ ผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มทร.ธัญบุรี

กล่าวชี้แจงการอบรมกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2562 และบรรยาย ให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีการพัฒนากลุ่มผู้ให้บริการพัฒนาสายพันธุ์ ในรูปแบบ Tissue Cullture และให้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรงเรือนการเกษตร (Green House) ได้รับการพัฒนามาจากความพยายามที่จะปลูกพืช หรือสัตว์ในฤดูหนาว ซึ่งการสร้างโรงเรือนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับสภาพแวดดล้อมให้เหมาะสมกับการเจริญการเติบโตของพืชและสัตว์ วิทยาการด้านโรงเรือนเกษตรได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นการใช้วัสดุ การออกแบบโครงสร้างตลอดจนเทคนิคการก่อสร้างที่ทันสมัย

กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร จ.สุพรรณบุรี

อาจารย์ประกาศิต สพฤกษ์ศรี

บรรยายหัวข้อ

– องค์ความรู้เรื่องคลัสเตอร์ และกรณีศึกษาการพัฒนาคลัสเตอร์ต้นแบบ

– บทบาทหน้าที่ผู้ประสานงาน (Cluster Development Agent; CDA)

– จิตสัมพันธ์สร้างสรรค์ทีมสู่การบูรณาการพัฒนาเชื่อมโยงคลัสเตอร์

กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร จ.สุพรรณบุรี

ดร. พิมพ์สิรี สุวรรณ

บรรยายหัวข้อ การพัฒนาการแปรรูปให้ตรงตามความต้องการของตลาด โดยมีปัจจัยที่ควรคำนึงถึงในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ คือ

1. ผู้บริโภคหรือตลาด เช่น ความต้องการ/พฤติกรรมผู้บริโภค

2. การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี เช่น Social Media

3. คู่แข่งทางการค้า ความแตกต่างจากคู่แข่ง

4. การใช้ของเหลือให้เป็นประโยชน์ เช่นเมล็ดเมล่อน

5. ปัจจัยอื่นๆ เช่น กฏหมาย ข้อบังคับ วัถุดิบส่วนผสม

ภาพโดย:สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบัมภาพโดย: งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร. ธัญบุรี

Comments are closed.