คลัสเตอร์สมุนไพร

แหล่งที่มา :http://www.pr.rmutt.ac.th/category/news-clipping

เดลินิวส์ (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 01 มิถุนายน พ.ศ. 2562
ผศ.ดร.มโน สุวรรณคำ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เปิดเผยว่า สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการรวมกลุ่มผู้ประกอบการ SME ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ หลังจากที่ดำเนินโครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ที่เป็นการรวมกลุ่มแบบคลัสเตอร์ ซึ่งจากความสำเร็จในปี
2560 – 2561 ที่ผ่านมาการพัฒนาผู้ประกอบการแบบคลัสเตอร์ เป็นอีกแนวทางที่ประสบความสำเร็จแบบก้าวกระโดด สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ กระจายรายได้ ก่อให้เกิดการจับจ่าย และเกิดการพัฒนาสินค้า ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง
ในปี 2562 นี้ สสว. ได้มอบหมายให้ มทร.ธัญบุรี เป็นกำลังหลักในการประสาน เชื่อมโยงกลุ่มผู้ประกอบการให้เกิดเป็นเครือข่าย และมุ่งเน้นให้มีการรวมกลุ่มผู้ประกอบการในกลุ่มคลัสเตอร์ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำไปจนถึงปลายน้ำ เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้
เกิดความร่วมมือและเชื่อมโยงกัน ระหว่างผู้ประกอบการจากฐานล่างถึงระดับบน ให้เป็นคลัสเตอร์ที่เข้มแข็ง มีการช่วยเหลือพึ่งพาภายในกลุ่มคลัสเตอร์ของตนเอง และได้กำหนดแนวทางการพัฒนาเครือข่ายหรือคลัสเตอร์ 2 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มเครือข่ายสมุนไพร ซึ่งเป็นการดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยจะเน้นไปในเรื่องการพัฒนาระบบมาตรฐาน การนำสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศเป็นสำคัญ และอีกกลุ่มคือเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร เป็นการดำเนินงานในปีแรก โดยเน้นไปในเรื่องการรวมกลุ่ม การทำแผนยุทธศาสตร์ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็ง ตามความต้องการของกลุ่มคลัสเตอร์
ผศ.ดร.มโน กล่าวอีกด้วยว่า การดำเนินงานในปี 2562 นี้ จะมีความเข้มข้น เพิ่มความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการที่เข้ามาร่วมโครงการเป็นอย่างมาก ในการพัฒนาจะเน้นการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเป็นแนวทางหลัก เพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มผู้ประกอบการ สามารถดำเนินธุรกิจและแข่งขันได้ทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศได้ ล่าสุด ได้จัด อบรมเชิงปฏิบัติการให้กับ คลัสเตอร์นักษัตรนครไพร ในหัวข้อ “การพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงานของคลัสเตอร์นักษัตรนครไพร” กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสมุนไพร ภายใต้โครงการสนับสนุน SME ปี 2562 ซึ่งผู้ประกอบการที่เข้าร่วมจะได้รับองค์ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานด้านการผลิตสมุนไพร ช่องทางการค้าขายบนตลาดออนไลน์ แนวทางการเพิ่มยอดขายกับเทคนิคตลาดออนไลน์ที่เหมาะกับสินค้า การร่วมกันวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์คลัสเตอร์นักษัตรนครไพรเพื่อการดำเนินงานในปี 2562 รวมถึงการให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาระบบ PGS และการเงินสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม มั่นใจได้ว่าโครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2562 นี้ จะสามารถเพิ่มศักยภาพ ส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็ง พัฒนาการผลิต การบริหารจัดการธุรกิจ อันจะทำให้เกิดการพัฒนาที่สูงขึ้นต่อไป.

04/06/2019

ลุยคลัสเตอร์สมุนไพร ปีที่ 3

แหล่ง […]
24/05/2019

VDO เสียงตอบรับจากผู้ประกอบการกิจกรรมคลัสเตอร์สมุนไพร จ.สระบุรี

VDO เ […]
24/05/2019

เสียงตอบรับจากผู้ประกอบการกิจกรรมคลัสเตอร์สมุนไพร จ.สระบุรี

เสียง […]
19/05/2019

สสว. จับมือ มทร.ธัญบุรี ลุยคลัสเตอร์สมุนไพร

ประชา […]