VDO เสียงตอบรับจากผู้ประกอบการกิจกรรมคลัสเตอร์สมุนไพร จ.สระบุรี

VDO เสียงตอบรับจากผู้ประกอบการกิจกรรมคลัสเตอร์สมุนไพร จ.สระบุรี

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงานของคลัสเตอร์ภูมิพรรณไพร กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสมุนไพร ภายใต้โครงการสนับสนุน SME ปี 2562 วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์โอท๊อปสระบุรี (พุแค) ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

จากการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้สัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมอบรมโดยมีการแสดงความคิดเห็นไว้ดังต่อไปนี้

VDO เสียงตอบรับจาก คุณเอกภิศร นิลชาติ เจ้าของบริษัท แอดแคปซูล จำกัด

“ผมคาดหวังว่าเราจะได้รับการส่งเสริมในเรื่องของช่องทางการจัดจำหน่าย การพัฒนา Packaging ให้สอดคล้องกับการตลาด”

 

VDO เสียงตอบรับจาก คุณสมเกียรติ ปราการสมุทร เจ้าของสวนสมุนไพร สจ.โมกเหล็ก

“คาดหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนเรื่องการแปรรูปมัลเบอร์รี่ และเรื่องการตลาด การตลาดออนไลน์สำคัญมาก”

 

VDO เสียงตอบรับจาก คุณสิทธิชัย สำเภาพล (รักเร่ ณ หนองย่างเสือ) ประธานคลัสเตอร์ภูมิพรรณไพร

“คาดหวังว่าจะสินค้าของเราจะมีการนำเข้าไปสู่การขายในระบบออนไลน์มากขึ้น เพื่อจะสร้าง ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ให้กับชุมชนของเรา”

 

VDO เสียงตอบรับจาก คุณชลิดา เจตุวงศ์ บริษัท วอร่า ครีมพลัส

“คาดหวังที่จะได้สร้างเครือข่ายเชื่อมระหว่าง ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ และต้องการพัฒนาบุคลากร พัฒนาตัวเองในการทำตลาดออนไลน์ ในการทำตลาดในด้านต่างๆ”

 

VDO เสียงตอบรับจาก คุณอัศวิน ไขรัศมี กรรมการผู้จัดการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีสระบุรี(วิสาหกิจเพื่อสังคม )จำกัด

“จากหลายคำถามที่เป็นข้อสงสัย เป็นข้อที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ประกอบการคือ “‘งานวิจัย” ที่จะนำไปต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้มีความน่าสนใจ และมีโอกาศทางการขายได้เด่นชัดมากขึ้น”

VDO เสียงตอบรับจาก คุณนารีรัตน์ อุทัยแสงสกุล ประธานเครือข่าย OTOP สระบุรี ผู้จัดการศูนย์ OTOP Complex พุแค สระบุรี ประธานชุมชน OTOP นวัตวิถี

“อยากให้ศูนย์ OTOP Complex พุแค เป็นจุดรับ และกระจายสินค้า เกี่ยวกับเรื่องของสมุนไพรจากทั่วประเทศ และเป็นศูนย์การเรียนรู้ เป็นจุดพบปะคลัสเตอร์ต่างๆจากทั่วประเทศ”

Comments are closed.