คลัสเตอร์สมุนไพร 2018

ภาพบรรยากาศกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสมุนไพร SME ปี 2561 ณ จ.สระบุรี อัลบั้ม 2 (16 พฤษภาคม 2561)

ภาพบรรยากาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.ธัญบุรี) ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จัดกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสมุนไพรภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2561 จ. สระบุรี อัลบั้ม 1 (วันที่ 16 พฤษภาคม 2561)

ภาพบรรยากาศโครงการกิจกรรมเครือข่ายสมุนไพรภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2561 โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.ธัญบุรี) ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เมื่อวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์ OTOP พุแค สระบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับมอบหมายจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายสมุนไพรไทย ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME 2561 โดยมีเป้าหมายมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการในสาขาอุตสาหกรรมในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ในกลุ่มคัสเตอร์พืชเกษตรและพืชเกษตรเฉพาะทางโดยคำนึงถึงความต้องการของตลาดเกิดความเชื่อมโยงกันของกระบวนการตั้งแต่การปลูกไปจนถึงการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถจัดจำหน่ายได้ทั่วโลกในการพัฒนาจะเน้น การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม มาเป็นแนวทางหลัก เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการอย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนของประเทศ โดยดำเนินงานส่งเสริมและสนับสนุน SME ในกลุ่มธุรกิจเกี่ยวข้องกับสมุนไพรครอบคลุมตั้งแต่ ต้นน้ำ (ผู้ปลูก) กลางน้ำ (การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์) และปลายน้ำ (ผู้จำหน่าย) รวมถึงการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และการศึกษาในท้องที่

โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

– เพื่อกระตุ้นความเชื่อมโยงกันระหว่างผู้ประกอบการในกลุ่มคลัสเตอร์เกษตรและเกษตรแปรรูปเพื่อให้เกิดความเกื้อกูลกันในการดำเนินธุรกิจ

– พัฒนาผู้ประกอบการในเครือข่ายสมุนไพร ให้มีศักยภาพในการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ

– นำนวัตกรรมและเทคโนโลยี สนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่ธุรกิจในเครือข่าย

ในการดำเนินโครงการดังกล่าวได้มีการจัดตั้งกลุ่มเครือข่าย (Cluster) โครงการนี้มีการดำเนินงานแล้วอย่างต่อเนื่องโดยกำหนดแผนการดำเนินโครงการไว้ 5 ปี เริ่มต้นปีแรกเมื่อปี 2560 และกำหนดสิ้นสุดในปี 2565 ทั้งนี้ในปีที่ 2 (พ.ศ. 2561) วางแผนงานที่จะลงพื้นที่ให้บริการไว้จำนวน 9 จังหวัด ทั้งนี้ได้ลงพื้นที่ใน จังหวัดสระบุรีเมื่อวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์ OTOP พุแค จ. สระบุรี

ซึ่งทางผู้ประกอบการด้านสมุนไพรของจังหวัดสระบุรีได้มีการรวมกลุ่มกันอย่างมีความเข้มแข็ง ในชื่อ “เครือข่ายภูมิพรรณไพรสระบุรี”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับมอบหมายจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ให้รับผิดชอบดำเนินกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสมุนไพร ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2561 โดยมีเป้าหมายที่จะดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุน SME ในกลุ่มธุรกิจเกี่ยวข้องกับสมุนไพรครอบคลุมตั้งแต่ ต้นน้ำ (ผู้ปลูก) กลางน้ำ (ผู้แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์) และปลายน้ำ(ผู้จำหน่าย) รวมถึงการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษาในท้องที่ จังหวัดสระบุรี เป็น เครือข่าย (Cluster) โครงการนี้มีการดำเนินงานแล้วอย่างต่อเนื่องจากปี 2560 จำนวน 9 จังหวัด ซึ่งทางผู้ประกอบการด้านสมุนไพรของจังหวัดสระบุรีได้มีการรวมกลุ่มกันอย่างมีความเข็มแข็ง ในชื่อ เครือข่ายภูมิพรรณไพรสระบุรี”

วันพุธ ที่ 16 พฤษภาคม 2561 ได้มีการจัดกิจกรรมการอบรมในช่วงแรกให้ความรู้เกี่ยวกับ องค์ความรู้เรื่องคลัสเตอร์ และกรณีศึกษาการพัฒนาคลัสเตอร์สมุนไพรไทยในจังหวัดอื่นๆ โดยวิทยากร ชยพล คติการ (อ. โจ้) 

1. ความหมายของคลัสเตอร์

2. วัตถุประสงค์การเป็นคลัสเตอร์

เพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพร มีความมั่นคง มั่งมี มั่งคั่ง ยั่งยืน และมั่นคง

มั่งมี คือ เกษตรกร มีความสุขกับอาชีพ

มั่งคั่ง คือ เงินทองไหลมาเทมา

ยั่งยืน คือ มีการพัฒนาการเกษตรอย่างต่อเนื่องสู่ลูกสู่หลาน

มั่นคง คือ รากฐานของความแน่นอนในอาชีพ

3. พัฒนาการคลัสเตอร์ โดยมีขั้นตอน ดังนี้

– ร่วมปรึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์
– การลดต้นทุน
– นวัตกรรมใหม่
– เกิดธุรกิจใหม่  ธุรกิจเก่าเกิดการขยายตัว

4. นวัตกรรมการผลิต 

– ผลิตภัณฑ์ใหม่
– การผลิตใหม่
– การบริการใหม่
– ธุรกิจใหม่

ต่อจากนั้น อาจารย์ประกาศิต สพฤกษ์ศรี (อ.เก่ง) ได้บรรยายเรื่อง จิตสัมพันธ์สร้างสรรค์ทีมสู่การบูรณาการพัฒนาเชื่อมโยงคลัสเตอร์กิจกรรมจิต
สัมพันธ์เพื่อสร้างเครือข่าย ให้กับผู้เข้าอบรม โดยมีกิจกรรมร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม

 

หลังจากการบรรยายเรื่อง  จิตสัมพันธ์สร้างสรรค์ทีมสู่การบูรณาการพัฒนาเชื่อมโยงคลัสเตอร์กิจกรรมจิตสัมพันธ์เพื่อสร้างเครือข่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วได้มีกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารคลัสเตอร์ เครือข่ายภูมิพรรณไพรสระบุรี ประจำปี 2561 และในขนะเดียวกันก็ได้มีการแบ่งกลุ่มผู้ประกอบการเข้าปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับการวิจัยพัฒนาสมุนไพร เทคโนโลยีต่างๆในการสร้างนวัตกรรมและแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเอง โดยผู้ประกอบการสามารถปรึกษาปัญหาต่าง ๆ ได้เป็นการส่วนตัว

ตัวอย่างภาพบรรยากาศ

ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

 

16/05/2018

ภาพบรรยากาศกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสมุนไพร SME ปี 2561 ณ จ.สระบุรี อัลบั้ม 2

ภาพบร […]
15/05/2018

ภาพบรรยากาศกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสมุนไพร SME ปี 2561 ณ จ.สระบุรี อัลบั้ม 1

ภาพบร […]
07/05/2018

เสียงตอบรับของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ กิจกรรมคลัสเตอร์สมุนไพร จ.น่าน

เสียง […]
07/05/2018

กำหนดการประชุมโครงการสนับสนุนเครือข่าย SME กิจกรรมคลัสเตอร์สมุนไพร ปี 2561 จ.จันทบุรี

กำหนด […]