กำหนดการประชุมโครงการสนับสนุนเครือข่าย SME กิจกรรมคลัสเตอร์สมุนไพร ปี 2561 จ.จันทบุรี

กำหนดการโครงการกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสมุนไพร
ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2561

วันพฤหัสบดี ที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น

ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
…………………………………………………………..

 

เวลา กิจกรรม
08:30 – 09:00 ลงทะเบียน
09:00 – 09:15 แจ้งรายละเอียดและเปิดโครงการ
ความรู้ทั่วไปเรื่องการเกษตร “ปลูกอย่างให้มีคุณภาพและเป็นที่ต้องการของตลาด” โดยวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ พรหมทอง
10:00 -10:15 รับประทานอาหารว่าง
10:15 -11:30 การแปรรูปสมุนไพร กลางน้ำ “การสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากสมุนไพรไทย” โดยวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์
11:30 -12:00 การขาย การตลาด และมาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ปลายน้ำ โดยวิทยากร นายจอม  มุกดาประกร
12:00 -13:00 รับประทานอาหารกลางวัน
13:00 -14:00 ความรู้ทั่วไปเรื่องคลัสเตอร์ โดยวิทยากร ชยพล  คติการ
14:00 -15:00 แผนกลยุทธ์ธุรกิจ / ยุทธศาสตร์ โดยวิทยากรนายชยพล  คติการ และนายประกาศิต  สพฤกษ์ศรี
15:00 -15:15 รับประทานอาหารว่าง
15:15 -16:15 แผนกลยุทธ์ธุรกิจ / ยุทธศาสตร์ (ต่อ) กำหนดโครงสร้าง และเลือกกรรมการบริหารคลัสเตอร์ โดยวิทยากร นายชยพล  คติการ
16:15 -16:30 ถาม-ตอบ

หมายเหตุ:

– กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
– ขอให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาถ่ายสำเนาบัตรประชาชนเพื่อการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ

Comments are closed.