กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีการเกษตร

ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ และการพัฒนาองค์ความรู้ในการดำเนินธุรกิจ กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ณ จ.ชัยภูมิ วันที่ 18 มิถุนายน 2563

การอบรมเชิงปฏิบัติการ และการพัฒนาองค์ความรู้ในการดำเนินธุรกิจ กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2563 โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) มอบหมายให้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.)ธัญบุรี ลงพื้นที่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหลักสูตร “พัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ″ ณ ห้องประชุมวัดเจริญศรีสุข อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ ให้กับผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โดยอาจารย์ธีระพงษ์ ควรคำนวน หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประธานกล่าวเปิดโครงการ

กล่าวว่า กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2563 มุ่งเน้นการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาเป็นแนวทางหลักในการส่งเสริมและพัฒนา เน้นการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้เพื่อยกระดับการผลิต การลดต้นทุน การปรับปรุงคุณภาพ พัฒนาศักยภาพของผู้ให้บริการเครือข่าย (Service Provider: SP) และผู้ประสานงานเครือข่าย (Cluster Development Agent: CDA) และเชื่อมโยงความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานของภาครัฐ เอกชน รวมถึงสถาบันการเงิน ซึ่งจะเป็นช่องทางในการเสริมสร้างให้เกิดความเข้มแข็งอย่างรอบด้านของคลัสเตอร์ เพื่อยกระดับศักยภาพความสามารถของผู้ประกอบการให้มีความเข้มแข็ง เกิดเป็นคลัสเตอร์หรือเครือข่ายต้นแบบ และดำเนินธุรกิจต่อไปอย่างยั่งยืน ซึ่ง ทาง มทร.ธัญบุรี สร้างและพัฒนางานวิจัยนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงมากมายที่จะช่วยเติมเต็มศักยภาพ มั่นใจว่า โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2563 จะเกิดเป็นคลัสเตอร์ที่มีความเข้มแข็ง และเพิ่มช่องทางการจัดจําหน่ายที่มีอยู่เดิมให้กว้างขึ้นต่อไป

ทางด้าน อาจารย์สมพงษ์ สิงหา วิทยากรโครงการพัฒนาคลัสเตอร์ และผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาคลัสเตอร์และการรวมกลุ่มเครือข่าย

การบรรยายในหัวข้อ ทักษะการสื่อสารและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรมและปัจจัยสู่ความสำเร็จในการพัฒนาคลัสเตอร์ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ของกลุ่มคลัสเตอร์ ระหว่างการบรรยายมีการทำกิจกรรม กลุ่มของบุคคลที่รวมกันเป็นหนึ่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระหว่างการบรรยายมีการทำกิจกรรมพัฒนาความสัมพันธ์ของสมาชิกภายในกลุ่ม เรียนรู้การแก้ปัญหาของคลัสเตอร์ร่วมกันเป็นทีมด้วยการฝึกปฏิบัติการจริง


จัดทำอัลบัมภาพโดย: งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารส

16/07/2020

ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ และการพัฒนาองค์ความรู้ในการดำเนินธุรกิจ กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ณ จ.ชัยภูมิ วันที่ 18 มิถุนายน 2563

ภาพบร […]
19/06/2020

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมพัฒนาคลัสเตอร์เทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ณ จ.ชัยภูมิ 23 มิถุนายน 2563

กำหนด […]
18/06/2020

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมพัฒนาคลัสเตอร์เทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ณ จ.ชัยภูมิ 18 มิถุนายน 2563

กำหนด […]
19/05/2020

เสียงตอบรับจากผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ณ จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 23 มีนาคม 2563

นายอร […]