กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีการเกษตร

นางสาวจันทกานต์ น้อยสว่าน นักวิชาการส่งเสริมเกษตรปฏิบัติการ

“ต้องการชิ้นงานเทคโนโลยี ที่เกษตรกรสามารถนำไปใช้จริงในแปลงของเกษตรกรได้จริง”

นักวิชาการส่งเสริมเกษตรปฏิบัติการ


นายฉัตรชัย ธนิกกุลนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคา

“คาดหวังเทคโนโลยี ที่มาสนับสนุนและพัฒนาผลิต การปลูกสับปะรด เทคโนโลยีการให้ปุ๋ยและให้น้ำทางใบ เป็นสิ่งที่เกษตรกรต้องการ เพราะสามารถแก้ปัญหาการปลูกสับปะรดของเกษตรกรได้”

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคา


นายวิชัย พรหมอยู่ เกษตรกรอำเภอบ้านคา

“แนวทางในการพัฒนาสับปะรดในระบบคลัสเตอร์ ทั้งกระบวนการผลิตและช่องทางการจำหน่าย”

เกษตรกรอำเภอบ้านคา


นายเดชชัยภัทร นวลบุญกุล เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด

“อยากปรับปรุงเทคโนโลยีทางการเกษตรที่ใช้อยู่ ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”

เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด


นายจันทร์ เรืองเรา ประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

“ทุกวันนี้โลกเปลี่ยนแปลง เกษตรกรต้องเปลี่ยนไป โครงการนี้ตอบโจทย์ หน่วยงานของภาครัฐต้องบูรณาการกัน เกษตรกรผลิต พาณิชย์ขาย มหาวิทยาลัยช่วยส่งเสริม”

ประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร


19/05/2020

เสียงตอบรับจากผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ณ จ.ราชบุรี วันที่ 19-20 มีนาคม 2563

นางสา […]
19/05/2020

เสียงตอบรับจากผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ณ จ.สุพรรณบุรี วันที่ 16-17 มีนาคม 2563

นายอำ […]
19/05/2020

เสียงตอบรับจากผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร กิจกรรมพัฒนาคลัสเตอร์เทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ณ จ.กาฬสินธุ์ วันที่ 13-14 มีนาคม 2563

อาจาร […]
19/05/2020

เสียงตอบรับจากผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร กิจกรรมพัฒนาคลัสเตอร์เทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ณ จ.ศรีสะเกษ วันจันทร์ที่ 9 – 10 มีนาคม 2563

นายไพ […]