คอลัมน์ ข่าวภูมิภาค: มทร.ธัญบุรีเสริมเขี้ยวดันสมุนไพรไทยสู่ระดับโลก

แนวหน้า ฉบับวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ผศ.ดร.มโน สุวรรณคำ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี คลอง 6 ปทุมธานี ได้รับมอบหมายจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) นำคณะคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตร เป็นวิทยากรอบรมเสริมสร้างความรู้แก่เกษตรกร และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพร จำนวน 41 ราย ใน จ.นครพนม ที่ห้องประชุมหนองบึก 5 สหกรณ์ออมทรัพย์ครู จ.นครพนม โดยมีการลงพื้นที่และทำงานเชิงลึกนำสมุนไพรที่เกษตรกรปลูกไปวิจัย รวมถึงการสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่ของสมุนไพรไทย เช่น พัฒนาเกษตรต้นน้ำให้เป็นเกษตรปลอดสาร ปลอดภัย โดยใช้ปุ๋ยเกษตรอินทรีย์ เพื่อสร้างมาตรฐานและรับรองมาตรฐานสำหรับผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการเปิดโอกาสช่องทางใหม่ๆ ด้านการขายการตลาดทั้งในและต่างประเทศ โดยมุ่งสู่ตลาดที่มีศักยภาพสูง มีทีมที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการด้านสมุนไพรของจังหวัดนครพนมได้รับประโยชน์สูงสุดกับการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

 

Comments are closed.