อัครพล ด่านกลาง

ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ และการพัฒนาองค์ความรู้ในการดำเนินธุรกิจ กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ณ จ.ราชบุรี  วันที่ 19 มีนาคม 2563

การอบรมเชิงปฏิบัติการ และการพัฒนาองค์ความรู้ในการดำเนินธุรกิจ กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2563 โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จัดอบรมให้แก่ ผู้ประกอบการ ณ บ้านไร่แสงเดือน ต.บ้านคา   อ.บ้านคา จ.ราชบุรี วันที่ 19 มีนาคม 2563

อาจารย์ธีระพงษ์ ควรคำนวน หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประธานกล่าวเปิดโครงการ และเผยว่า กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2563 ทาง มทร.ธัญบุรี ได้รับมอบหมายจาก สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ดำเนินการกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร การพัฒนาในรูปแบบคลัสเตอร์ราชบุรี ในหลักสูตรการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับการผลิตการผลิตและการแปรรูปสับปะรด ยุค 4.0  “boom sprayer”บริหารจัดการพัฒนากระบวนการผลิต คุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ ของกลุ่มผู้ประกอบการ ที่มีการร่วมกันปรึกษา แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากทีมคณาจารย์ มทร.ธัญบุรี ภายใต้งานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี ที่จะนำไปสู่การลดต้นทุนการผลิต

อาจารย์สมพงษ์  สิงหา วิทยากรโครงการพัฒนาคลัสเตอร์ของ มทร.ธัญบุรี และผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาคลัสเตอร์และการรวมกลุ่มเครือข่าย  การบรรยายในหัวข้อ องค์ความรู้เรื่องคลัสเตอร์ และบทบาทหน้าที่ผู้ประสานงาน (Cluster Development Agent; CDA) เนื่องด้วยกลุ่มคลัสเตอร์สับปะรดราชบุรี เป็นกลุ่มต่อเนื่อง ระหว่างการบรรยายมีการทำกิจกรรมพัฒนาความสัมพันธ์ของสมาชิกภายในกลุ่ม เรียนรู้การแก้ปัญหาของคลัสเตอร์ร่วมกันเป็นทีมด้วยการฝึกปฏิบัติการจริง (Workshop)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.เกียรติศักดิ์ แสงประดิษฐ์ ผู้อำนวยการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มทร.ธัญบุรี วิทยากรบรรยายหัวข้อ “เทคโนโลยีเพื่อการเกษตรสับปะรดราชบุรี”  การนำเทคโนโลยี “boom sprayer” เข้ามาใช้ในการลดต้นทุน ผลผลิต เป็นปีที่ 2 นำไปปรับใช้ในการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต

 

 


จัดทำอัลบัมภาพโดย: งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารส

26/04/2020

ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ และการพัฒนาองค์ความรู้ในการดำเนินธุรกิจ กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ณ จ.ราชบุรี วันที่ 19 มีนาคม 2563

ภาพบร […]
26/04/2020

ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ และการพัฒนาองค์ความรู้ในการดำเนินธุรกิจ กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ณ จ.สุพรรณบุรี วันที่ 16 มีนาคม 2563

ภาพบร […]
26/04/2020

ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ และการพัฒนาองค์ความรู้ในการดำเนินธุรกิจ กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ณ จ.กาฬสินธุ์ วันที่ 13 มีนาคม 2563

ภาพบร […]
16/04/2020

ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ และการพัฒนาองค์ความรู้ในการดำเนินธุรกิจ กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ณ จ.ศรีสะเกษ วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563

ภาพบร […]