อัครพล ด่านกลาง

คลิปวิดีโอ เสียงตอบรับจากผู้เข้าร่วมอบรม จ.กาฬสินธุ์ จากการเข้าอบรมเมื่อวันที่  13 – 14 มีนาคม 2563

จากการเข้าร่วมอบรมหลักสูตร เมื่อวันที่ วันที่ 13 – 14 มีนาคม 2563
ณ สวนปันบุญ เกษตรอินทรีย์วิถีสุขภาพ ต.ฆ้องชัยพัฒนา อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์


อาจารย์จุมมพล ทองจำรูญ อ.ประจำหลัดสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ม.กาฬสินธุ์

“มีวิทยากรและทีมงานมืออาชีพ ให้ความรู้เกี่ยวกับคลัสเตอร์ได้ชัดตลอด ร่วมถึงความรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีที่สามารถนำไปใช้ในการทำเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดกาฬสินธุ์”

อ.ประจำหลัดสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ม.กาฬสินธุ์


นางสาวลำจวน หนองภักดี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนนาตาลวิทยาคม

“ได้ร่วมกลุ่มคลัสเตอร์จังหวัดกาฬสินธุ์ มีการสร้างตลาด ประชาชนมีรายได้ ทำให้ความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่ดีขึ้น”

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนนาตาลวิทยาคม


นายชื่นชม โกสน เกษตรกรผู้ปลูกพืชผสมผสานและกลุ่มปลูกผักอินทรีย์

“อยากได้รับความรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีการผลิตพืชผลทางการเกษตร ช่วยเสริมประสิทธิภาพในการผลิต เพื่อทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น”

เกษตรกรผู้ปลูกพืชผสมผสานและกลุ่มปลูกผักอินทรีย์


นางสาวณิชนันท์ ภูมิผักแว่น ประธานสหกรณ์การเกษตรปัญบุญจำกัด

“ต่อยอดเทคโนโลยี ระบบการบริหารจัดการ และการตลาดของกลุ่มอินทรีย์ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น”

ประธานสหกรณ์การเกษตรปัญบุญจำกัด


นายจันทร์ที โคตรดก ประธานกลุ่มเกษตรทฤษฎีคนรุ่นใหม่ตามรอยพ่อวิถีภูไทเขาวง

“ได้รับความรู้ไปพัฒนากลุ่ม เพื่อให้กลุ่มและชุมชนมีความรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์มากขึ้น”

ประธานกลุ่มเกษตรทฤษฎีคนรุ่นใหม่ตามรอยพ่อวิถีภูไทเขาวง


นายศราวุฒิ ภารสถิตย์ young farmer บ้านสวนสราวุฒิ ฟาร์ม จังหวัดกาฬสินธุ์

“นำความรู้เรื่องเทคโนโลยีที่ทาง สสว.และ มทร.ธัญบุรี ไปประยุกต์ใช้ในฟาร์มและกลุ่ม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด”

young farmer บ้านสวนสราวุฒิ ฟาร์ม จังหวัดกาฬสินธุ์


นายจิรภัทร คาดีวี ประธานวิสาหกิจแสนบุญ หุ้นส่วนผู้จัดการห้างหุ้นส่วนทรัพย์แสนบุญจำกัด

“เป็นส่วนหนึ่งในจิ๊กซอว์ ในการขับเคลื่อนภาคการเกษตรอินทรีย์สู่เชิงธุรกิจได้ โดยเป็นธุรกิจที่ดึงชุมชนและดึงทุกภาคส่วนของภาคเกษตรเข้าด้วยกัน”

ประธานวิสาหกิจแสนบุญ หุ้นส่วนผู้จัดการห้างหุ้นส่วนทรัพย์แสนบุญจำกัด


คุณสุจารี ธนสิริธนากร ประธานวิสาหกิจชุมชนปัญบุญ

“ได้รับความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ มาพัฒนาคุณภาพการผลิตผัก ให้สามารถผลิตผักได้ตลอดทั้งปี และสามารถส่งออกไปยังต่างประเทศ”

ประธานวิสาหกิจชุมชนปัญบุญ


10/05/2020

คลิปวิดีโอ เสียงตอบรับจากผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร กิจกรรมพัฒนาคลัสเตอร์เทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ณ จ.กาฬสินธุ์ วันที่ 13-14 มีนาคม 2563

คลิปว […]
09/05/2020

คลิปวิดีโอ เสียงตอบรับจากผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร กิจกรรมพัฒนาคลัสเตอร์เทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ณ จ.ศรีสะเกษ วันจันทร์ที่ 9 – 10 มีนาคม 2563

คลิปว […]
27/04/2020
เดลินิวส์(กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2563

เดลินิวส์(กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2563

26/04/2020

ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ และการพัฒนาองค์ความรู้ในการดำเนินธุรกิจ กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ณ จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 23 มีนาคม 2563

ภาพบร […]