ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ และการพัฒนาองค์ความรู้ในการดำเนินธุรกิจ กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ณ จ.กาฬสินธุ์ วันที่ 13 มีนาคม 2563

ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ และการพัฒนาองค์ความรู้ในการดำเนินธุรกิจ กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ณ จ.ศรีสะเกษ วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563
16/04/2020
ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ และการพัฒนาองค์ความรู้ในการดำเนินธุรกิจ กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ณ จ.สุพรรณบุรี วันที่ 16 มีนาคม 2563
26/04/2020

ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ และการพัฒนาองค์ความรู้ในการดำเนินธุรกิจ กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ณ จ.กาฬสินธุ์ วันที่ 13 มีนาคม 2563

ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ และการพัฒนาองค์ความรู้ในการดำเนินธุรกิจ กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ณ จ.กาฬสินธุ์  วันที่ 13 มีนาคม 2563

การอบรมเชิงปฏิบัติการ และการพัฒนาองค์ความรู้ในการดำเนินธุรกิจ กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2563 โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จัดอบรมให้แก่ ผู้ประกอบการ ณ สวนปันบุญ เกษตรอินทรีย์วิถีสุขภาพ ต.ฆ้องชัยพัฒนา อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563

อาจารย์ธีระพงษ์ ควรคำนวน หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประธานกล่าวเปิดโครงการ โดยกล่าวถึง  กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2563 ว่า สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้ให้การสนับสนุน และมอบหมายให้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ลงพื้นที่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหลักสูตร “พัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ″ ณ สวนปันบุญ เกษตรอินทรีย์วิถีสุขภาพ ต.ฆ้องชัยพัฒนา อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ ให้กับผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งกระบวนการเริ่มต้นตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ จนถึงปลายน้ำ โดยมุ่งเน้นการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาเป็นแนวทางหลักในการส่งเสริมและพัฒนา เพื่อยกระดับศักยภาพความสามารถของผู้ประกอบการให้มีความเข้มแข็ง ก่อเกิดเป็นคลัสเตอร์หรือเครือข่ายต้นแบบ และดำเนินธุรกิจต่อไปอย่างยั่งยืน ซึ่ง ทาง มทร.ธัญบุรี สร้างและพัฒนางานวิจัยนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงมากมายที่จะช่วยเติมเต็มศักยภาพ มั่นใจว่า โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2563 จะเกิดเป็นคลัสเตอร์ที่มีความเข้มแข็ง และเพิ่มช่องทางการจัดจําหน่ายที่มีอยู่เดิมให้กว้างขึ้นต่อไป

 

อาจารย์สมพงษ์  สิงหา วิทยากรโครงการพัฒนาคลัสเตอร์ของ มทร.ธัญบุรี และผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาคลัสเตอร์และการรวมกลุ่มเครือข่าย การบรรยายในหัวข้อ  การสร้างคลัสเตอร์ ก้าวสู่ ความมั่งมี มั่งคั่ง ยั่งยืน แนวคิด ทฤษฎี การรวมกลุ่มในแบบคลัสเตอร์ วัตถุประสงค์หลักของการของการทำคลัสเตอร์ องค์ประกอบของคลัสเตอร์และบทบาทของฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกระบวนการและขั้นตอนในการพัฒนาคลัสเตอร์ กิจกรรมและปัจจัยสู่ความสำเร็จในการพัฒนาคลัสเตอร์ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ของกลุ่มคลัสเตอร์ ระหว่างการบรรยายมีการทำกิจกรรม กลุ่มของบุคคลที่รวมกันเป็นหนึ่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ


จัดทำอัลบัมภาพโดย: งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารส

นเทศ มทร. ธัญบุรี

Comments are closed.