กำหนดการโครงการกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสมุนไพร ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2561

 วันพฤหัส ที่  24 พฤษภาคม  2561 เวลา 08.30 – 16.30 น

ณ ห้องประชุมสมเด็จพระนเรศวร  ศาลากลางชั้น 7  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

08:30 – 09:00 ลงทะเบียน
09:00 – 09:15 แจ้งรายละเอียดและเปิดโครงการ
09:15 -10:00 ความรู้ทั่วไปเรื่องการเกษตร “ปลูกอย่างให้มีคุณภาพและเป็นที่ต้องการของตลาด”
โดยวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ พรหมทอง
10:00 -10:15 รับประทานอาหารว่าง
10:15 -11:30 การแปรรูปสมุนไพร กลางน้ำ “การสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากสมุนไพรไทย” โดยวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์
11:30 -12:00

การขาย การตลาด และมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ปลายน้ำ
โดยวิทยากร นายจอม  มุกดาประกร

12:00 -13:00 รับประทานอาหารกลางวัน
13:00 -14:00 ความรู้ทั่วไปเรื่องคลัสเตอร์ โดยวิทยากร ชยพล  คติการ
14:00 -15:00 แผนกลยุทธ์ธุรกิจ / ยุทธศาสตร์ โดยวิทยากรนายชยพล  คติการ และนายประกาศิต    สพฤกษ์ศรี
15:00 -15:15 รับประทานอาหารว่าง
15:15 -16:15 แผนกลยุทธ์ธุรกิจ / ยุทธศาสตร์ (ต่อ) กำหนดโครงสร้าง และเลือกกรรมการบริหารคลัสเตอร์ โดยวิทยากรนายชยพล  คติการ
16:15 -16:30 ถาม-ตอบ
แบบตอบรับและกำหนดการประชุมโครงการสนับสนุนเครือข่าย SMEs กิจกรรมคลัสเตอร์สมุนไพร ปี 2561 จ.พิษณุโลก
358.1 KiB
126 Downloads
รายละเอียด

Comments are closed.