กำหนดการประชุมโครงการสนับสนุนเครือข่าย SMEs กิจกรรมคลัสเตอร์สมุนไพร ปี 2561
วันพฤหัส – วันศุกร์ ที่ 17-18 พฤษภาคม 2561
ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรลำพระเพลิง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

วันพฤหัส ที่ 17 พฤษภาคม 2561

08.30 – 09.30 น. ลงทะเบียน
09.30 – 10.00 น. แจ้งรายละเอียด และเปิดโครงการฯ
10.00 – 10.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.15 – 12.15 น. ความรู้ทั่วไปเรื่องการเกษตร “ปลูกอย่างให้มีคุณภาพและเป็นที่ต้องการของตลาด” โดยวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ พรหมทอง
12.15 – 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 – 15.30 น. การแปรรูปสมุนไพร กลางน้ำ “การสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากสมุนไพรไทย” โดยวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์
15.30 – 15.45  น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.45 – 17.45 น. การขาย การตลาด และมาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ปลายน้ำ
โดยวิทยากร นายจอม  มุกดาประกร
17.45 – 18.30 น. ทบทวนแผนกลยุทธ์ธุรกิจ / แผนยุทธศาสตร์ และเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร คลัสเตอร์ ประจำปี 2561 โดยวิทยากร ชยพล  คติการ

วันศุกร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2561

08.30 – 09.00  น. ลงทะเบียน
09.00 -10.00  น. องค์ความรู้เรื่องคลัสเตอร์ และกรณีศึกษาการพัฒนาคลัสเตอร์สมุนไพรไทยใน จังหวัดอื่นๆ โดยวิทยากร ชยพล  คติการ
10.00 -10.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.15 -12.00 น. องค์ความรู้ด้านการวิจัย พัฒนา เทคโนโลยีสู่การสร้างนวัตกรรม และมาตรฐาน โดยวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์
12.00 -13.00 น. อาหารกลางวัน
13.00 -14.30 น. จิตสัมพันธ์สร้างสรรค์ทีมสู่การบูรณาการพัฒนาเชื่อมโยงคลัสเตอร์กิจกรรมจิตสัมพันธ์เพื่อสร้างเครือข่าย โดยวิทยากร นายประกาศิต    สพฤกษ์ศรี
14.30 -14.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14:15 -16:00 น.

 

จิตสัมพันธ์สร้างสรรค์ทีมสู่การบูรณาการพัฒนาเชื่อมโยงคลัสเตอร์กิจกรรมจิตสัมพันธ์เพื่อสร้างเครือข่าย (ต่อ)
16.00 -16:30 น. ถาม-ตอบ
แบบตอบรับและกำหนดการประชุมโครงการสนับสนุนเครือข่าย SMEs กิจกรรมคลัสเตอร์สมุนไพร ปี 2561 จ.นครราชสีมา
72.9 KiB
86 Downloads
รายละเอียด

Comments are closed.