สสว. จับมือ มทร.ธัญบุรี โชว์ความสำเร็จ ‘คลัสเตอร์สมุนไพร’ ปีที่ 2

เซเว่นเดย์นิวส์ ออนไลน์ sevendaynew.com  10 กันยายน 2018  

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) แถลงความสำเร็จกิจกรรมคลัสเตอร์สมุนไพร ปีที่ 2 ด้วยแนวคิด ‘นวัตกรรมนำงานวิจัย’ ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2561

นายวชิระ แก้วกอ ผู้อำนวยการฝ่ายประสานเครือข่าย ผู้ให้บริการเอสเอ็มอี สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)เผยว่า สสว. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการ SME เพื่อเป็นฟันเฟืองสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งการพัฒนาผู้ประกอบการโดยการสร้างให้เกิดการรวมกลุ่มหรือเครือข่าย และทำให้เกิดความเข้มแข็ง จำเป็นจะต้องนำแนวคิดในการพัฒนาเครือข่ายมาเป็นเครื่องมือในการดำเนินการ ที่ผ่านมา สสว. ได้นำนโยบายการพัฒนาเครือข่าย มากำหนดแนวทางการส่งเสริม SME เพื่อให้สอดรับกับนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศผ่านโครงการสนับสนุนเครือข่าย SME และจากความสำเร็จของการพัฒนาเครือข่ายคลัสเตอร์สมุนไพรเดิมในปี 2560 ซึ่งเป็นปีแรกเติบโตและมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจให้มากยิ่งขึ้น ทาง สสว. จึงได้มอบหมาย มทร.ธัญบุรี สานต่อ กิจกรรมคลัสเตอร์สมุนไพร เป็นปีที่ 2 ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่ายเอสเอ็มอีในปี 2561 เพื่อยกระดับความสามารถของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและเกษตรกรในกลุ่มสมุนไพรไทยซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จและเป็นไปตามความมุ่งหวัง และ สสว. พร้อมที่จะสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพ SME และคลัสเตอร์สมุนไพรไทยให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนต่อไป

ด้าน รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) กล่าวว่า มทร.ธัญบุรี ได้ร่วมดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุน SME ในกลุ่มธุรกิจสมุนไพรครอบคลุมตั้งแต่ ต้นน้ำ (ผู้ปลูก) กลางน้ำ (ผู้แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์) และปลายน้ำ (ผู้จำหน่าย) รวมถึงการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษาในท้องที่ของแต่ละจังหวัด เป็น คลัสเตอร์ (Cluster) หรือเครือข่ายที่มีความครอบคลุมทั่วทุกภาคของประเทศ ผู้ประกอบการด้านสมุนไพรที่เข้าร่วมโครงการเกิดการรวมกลุ่มกันอย่างมีความเข้มแข็ง และสานต่อโครงการให้มีความต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จำนวน 9 จังหวัด คือ เครือข่ายชีววิถีน้ำเกี๋ยน (จ.น่าน) เครือข่ายไพรสบปราบ (จ.ลำปาง) เครือข่ายไพรสองแคว (จ.พิษณุโลก) เครือข่ายภูมิพรรณไพร (จ.สระบุรี) เครือข่ายจันท์พันไพร (จ.จันทบุรี) เครือข่ายไพรเมืองย่า (จ.นครราชสีมา) เครือข่ายไพรร้อยแก่นสารสินธุ์ (จ.ขอนแก่น) เครือข่ายศรีพนมไพร (จ.นครพนม) และเครือข่ายนักษัตรนครไพร (จ.นครศรีธรรมราช)

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวต่อว่า กิจกรรมคลัสเตอร์สมุนไพร ปีที่ 2 ประกอบด้วยการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับความสามารถของผู้ประกอบการ และเกษตรกรที่มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับพืชสมุนไพร มุ่งเน้นการบริหารจัดการร่วมกันแบบเครือข่าย โดยมีสมาชิกที่เป็นกลุ่มต้นน้ำ กลุ่มกลางน้ำ และกลุ่มปลายน้ำ รวมทั้งหมดกว่า 899 ราย รวมถึงผู้ประสานงานเครือข่าย (CDA) หรือแกนนำคลัสเตอร์กว่า 36 ราย ขณะเดียวกัน ยังสร้างนวัตกรรมด้านการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบการกว่า 60 ราย ซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างขอสนับสนุนงบประมาณจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และยังมีผู้สนับสนุนส่งเสริม (SP) เข้ามาส่งเสริมร่วมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการอีกหลายหน่วยงาน อาทิ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด รวมถึงสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

 

ขณะเดียว ยังสร้างโอกาสในการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศโดยผลักดันและส่งเสริมให้ร่วมจัดแสดงสินค้าและทำ Business Matching ซึ่งในประเทศได้สนับสนุนให้ผู้ประกอบการเข้าร่วมในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 15 ส่วนในต่างประเทศ ได้จัดให้มีการร่วมแสดงสินค้าในงาน Hotel Asia Maldives Exhibition & International Culinary Challenge 2018 พร้อมด้วยกิจกรรม Business Matching ณ ประเทศมัลดีฟส์ ซึ่งถือเป็นประเทศที่มีศักยภาพทั้งในด้านเศรษฐกิจ และเป็นจุดศูนย์กลางไปยังประเทศอื่น ทั้งศรีลังกา อินเดีย รวมถึงทวีปยุโรป

ดังนั้น การพัฒนาเครือข่ายหรือคลัสเตอร์สมุนไพร ในปี 2561 สามารถทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาอย่างเข้มข้นบนหลักการ “นวัตกรรมนำงานวิจัย” และกำลังอยู่ในช่วงของการดำเนินการจัดตั้ง คลัสเตอร์สมุนไพรแห่งชาติ เพื่อเตรียมการในการก้าวสู่ Social Enterprise Company ต่อไป

 

ข่าวจากสื่อ : http://www.sevendaynew.com/55587/

11/09/2018

สสว. จับมือ มทร.ธัญบุรี โชว์ความสำเร็จ ‘คลัสเตอร์สมุนไพร’ ปีที่ 2

สสว. […]
11/09/2018

สสว. จับมือ มทร.ธัญบุรี โชว์ความสำเร็จ ‘คลัสเตอร์สมุนไพร’ ปีที่ 2

สสว. […]
11/09/2018

สสว. จับมือ มทร.ธัญบุรี โชว์ความสำเร็จ ‘คลัสเตอร์สมุนไพร’ ปีที่ 2

สำนัก […]
11/09/2018

สสว. จับมือ มทร.ธัญบุรี โชว์ความสำเร็จ ‘คลัสเตอร์สมุนไพร’ ปีที่ 2

สสว. […]