ภาพบรรยากาศ โครงการพัฒนาสมุนไพร ปี 2561 ระยะ 2 จังหวัดสระบุรี

ภาพบรรยากาศ โครงการพัฒนาสมุนไพร ปี 2561 ระยะ 2 จังหวัดสระบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.ธัญบุรี) ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จัดกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสมุนไพรภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2561

โครงการพัฒนาสมุนไพร ปี 2561 สำหรับการประชุมสัมมนาครั้งที่1 ใช้เวลา 2 วัน/จังหวัด โดยจะมีทั้งจังหวัด เก่าและจังหวัดใหม่ โดยเริ่มเข้าสู่บทเรียนก่อนเริ่มการอบรมวันแรก ชี้แจงแนะนำโครงการและวัตถุประสงค์ก่อนสำหรับการอบรมและในส่วนของโครงการพัฒนาสมุนไพร ปี2561 ระยะ 2 จัดขึ้นวันที่ 1 เมษายน 2561 ที่ สวนสมุนไพร ศูนย์ OTOP พุแค สระบุรี  ได้เริ่มการอบรม สัมมนา ดังนี้

วันที่ 1 พื้นฐานทั่วไปของสมุนไพร ใช้เวลา 6 ชั่วโมง จำนวนผู้ร่วมงาน 100 คน อบรมในเรื่องต้นน้ำ มาตรฐานปลอดสาร อินทรีย์ โดย เทคโนโลยีการผลิต  กลางน้ำ ความรู้เรื่องสมุนไพร กระบวนการผลิต มาตรฐานผลิตภัณฑ์ รวมการเข้าถึงงานวิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยวิทยาลัยแพทย์แผนไทย ปลายน้ำ การขายตลาดโดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  ทบทวนแผนกลยุทธ์ธุรกิจ/แผนยุทธศาสตร์ เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารคลัสเตอร์ ประจำปี 2561

วันที่ 2 การพัฒนาสู่การเป็นคลัสเตอร์ให้ SP CDA แกนนำ สมาชิก 6 ชั่วโมง จำนวนผู้ร่วมงาน 30 คน เป็นตามหลักสูตรที่ ทีมอาจารย์และนายชยพล คติการ ร่วมพัฒนาด้วยกัน  เริ่มด้วยอบรมความรู้ในการพัฒนาคลัสเตอร์  อบรมการใช้งานวิจัย นวัตกรรมทั้งผลิตภัณฑ์ กระบวนการ การบริการ การบริหารจัดการ การวิจัยตลาด และตัวอย่าง ต้นแบบความสำเร็จของการบริหาร จัดการพัฒนาคลัสเตอร์ให้ มั่งมี มั่งคั่ง ยั่งยืนและมั่นคงตาม Road Map จะถูกหยิบยกมาอบรมเชิงปฏิบัติการโดยกระบวนการขั้นตอนร่วมพบปะพูดคุยและสอบถามหาโจทย์ความต้องการงานวิจัย เชิงปฏิบัติการร่วมกับ ผปก. ทีมนายชยพล คติการ และทีมที่ปรึกษา เพื่อวางรากฐานที่มั่นคงของงาน และหลักสูตรอบรมจิตสัมพันธ์สร้างสรรค์ทีม เพื่อให้แกนนำ กรรมการคลัสเตอร์ CDA SP และสมาชิกผู้สนใจได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในการร่วมพัฒนาทีม พัฒนางานให้บรรลุเป้าหมาย ปี 2561

 

Comments are closed.