อำเภอภูเพียง

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงานของคลัสเตอร์ชีววิถีน้ำเกี๋ยน
กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสมุนไพร ภายใต้โครงการสนับสนุน SME ปี 2562
วันที่ 20 – 21 พฤษภาคม 2562
ณ หอประชุมบ้านใหม่พัฒนา ตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
—————————————————————————————–

วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
(สมาชิกคลัสเตอร์ชีววิถีน้ำเกี๋ยน)

08.30 น. – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 น. – 09.15 น. เปิดโครงการ และกล่าวถึงวัตถุประสงค์รวมถึงรายละเอียดของโครงการ
09.15 น. – 10.00 น. ทบทวนแนวคิดการบริหารแบบคลัสเตอร์
10.00 น. – 10.15 น. รับประทานอาหารว่าง
10.15 น. – 12.15 น. การพัฒนาระบบ PGS
12.00 น. – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. – 14.00 น. การพัฒนาระบบ PGS (ต่อ)
14.00 น. – 14.15 น. รับประทานอาหารว่าง
14.15 น. – 17.00 น. การพัฒนาตลาดในรูปแบบ Online Marketing

วันอังคาร ที่ 21 พฤษภาคม 2562
(มทร.ธัญบุรี คณะกรรมการคลัสเตอร์ชีววิถีน้ำเกี๋ยน
และหน่วยงานราชการ หรือ Service provider ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคลัสเตอร์)

08.00 น. – 08.30 น. ลงทะเบียน
08.30 น. – 10.00 น. ทบทวนแผนกลยุทธ์/ ยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนาคลัสเตอร์ในปี 2562
10.00 น. – 10.15 น. รับประทานอาหารว่าง
10.15 น. – 12.00 น. ทบทวนแผนกลยุทธ์/ ยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนาคลัสเตอร์ในปี 2562 (ต่อ)
12.00 น. – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

กำหนดการน่าน (162.2 KiB, 117 downloads)