ภายใต้โครงการสนับสนุน SME


กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงานของคลัสเตอร์ภูมิพรรณไพร
กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสมุนไพร ภายใต้โครงการสนับสนุน SME ปี 2562
วันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2562
ณ ศูนย์โอท๊อปสระบุรี (พุแค) ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
—————————————————————————————–

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

(สมาชิกคลัสเตอร์ภูมิพรรณไพร)

08.30 น. – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 น. – 09.15 น. เปิดโครงการ และกล่าวถึงวัตถุประสงค์รวมถึงรายละเอียดของโครงการ
09.15 น. – 10.00 น. ทบทวนแนวคิดการบริหารแบบคลัสเตอร์
10.00 น. – 10.15 น. รับประทานอาหารว่าง
10.15 น. – 12.15 น. ระบบการจัดการคลังสินค้า
12.00 น. – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. – 14.00 น. ระบบการจัดการคลังสินค้า (ต่อ)
14.00 น. – 14.15 น. รับประทานอาหารว่าง
14.15 น. – 17.00 น. การพัฒนาตลาดในรูปแบบ Online Marketing

วันศุกร์ ที่ 24 พฤษภาคม 2562

(มทร.ธัญบุรี คณะกรรมการคลัสเตอร์ภูมิพรรณไพร
และหน่วยงานราชการ หรือ Service provider ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคลัสเตอร์)

08.00 น. – 08.30 น. ลงทะเบียน
08.30 น. – 10.00 น. ทบทวนแผนกลยุทธ์/ ยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนาคลัสเตอร์ในปี 2562
10.00 น. – 10.15 น. รับประทานอาหารว่าง
10.15 น. – 12.00 น. ทบทวนแผนกลยุทธ์/ ยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนาคลัสเตอร์ในปี 2562 (ต่อ)
12.00 น. – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

กำหนดการสระบุรี (162.4 KiB, 97 downloads)

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 39 หมู่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก(คลองหก)
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
โทรศัพท์ : 02 549 4004 ,091 010 5579 หรือ 097 278 8879
website : www.sme-cluster.rmutt.ac.th
facebook page : www.facebook.com/HerbCluster