ผักปลอดสารพิษ

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) จัดการอบรมหลักสูตรการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับการผลิตผักกาดหอมปลอดสารพิษ ยุค 4.0 กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2562 วันที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ภาพโดย:สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบัมภาพโดย: งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร. ธัญบุรี

05/07/2019

ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตรการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับการผลิตผักกาดหอมปลอดสารพิษ ยุค 4.0 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 (กิจกรรมวันที่ 2)

สำนัก […]
04/07/2019

ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตรการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับการผลิตผักกาดหอมปลอดสารพิษ ยุค 4.0 ณ จ. ปทุมธานี เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 (กิจกรรมวันที่ 1)

ภาพบร […]
24/06/2019

เสียงตอบรับจากผู้ประกอบการ จ.นครราชสีมา จากการเข้าอบรมเมื่อวันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2562 

เสียง […]
21/06/2019

คลิปวิดีโอ เสียงตอบรับจากผู้ประกอบการ จ.นครราชสีมา จากการเข้าอบรมเมื่อวันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2562 

คลิปว […]