นครพนม

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร การพัฒนา CDA เพื่อเป็นผู้บริหารเครือข่ายในยุค 4.0

กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสมุนไพร ภายใต้โครงการสนับสนุน SME ปี 2561
วันที่ 20 – 22 มิถุนายน 2561
ณ ศูนย์โอทอปพุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี

วันพุธ ที่ 20 มิถุนายน 2561

08:30 – 09:00 ลงทะเบียน
09:00 – 09:15 เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
09:15 -10:00

 

แนวคิดและแนวทางการเจาะตลาดต่างประเทศสำหรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรบนความร่วมมือเป็นเครือข่ายประสิทธิภาพ โดยวิทยากร ชยพล  คติการ
10:00 -10:15 Coffee Break
10.15 น. – 12.15 น.

 

แนวคิดและทฤษฎีในการพัฒนาคลัสเตอร์ ในยุค 4.0
– ทฤษฎีการพัฒนาคลัสเตอร์ (Cluster Development Theory)
– การสร้างแผนที่คลัสเตอร์ (Cluster Mapping)
โดยวิทยากร ชยพล  คติการ
12:00 -13:00 รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. – 16.00 น. เทคนิค และกระบวนการในการพัฒนาคลัสเตอร์ (Cluster Development Tool)
– การวิเคราะห์ขีดความสามารถในการแข่งขันของคลัสเตอร์ (Cluster Diagnosis)
– การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)
– แนวทางการพัฒนาคลัสเตอร์ (Road map of Cluster Development)
– แบ่งกลุ่มศึกษาเพื่อพัฒนาคลัสเตอร์ประจำจังหวัด
โดยวิทยากร ชยพล  คติการ

วันพฤหัสบดี ที่ 21 มิถุนายน 2561

08.00 น. – 08.30 น. ลงทะเบียน
08.30 น. – 09.30 น. เยี่ยมชมถอดแบบศูนย์ OTOP พุแค โดยวิทยากร คุณนารีรัตน์  อุทัยแสงสกุล
09.30 น. – 12.00 น.

 

ภาคทฤษฎี
– การสร้างและพัฒนาทีมงาน (Team Building & Team Development)
– การทำงานเป็นทีม (Team Work)
– ศิลปะการสอนงานและเทคนิคในการนำเสนอโดยวิทยากร นายประกาศิต    สพฤกษ์ศรี
12.00 น. – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. – 16.00 น. ภาคปฏิบัติ
– การสร้างและพัฒนาทีมงาน (Team Building & Team Development)
– การทำงานเป็นทีม (Team Work)
– ศิลปะการสอนงานและเทคนิคในการนำเสนอโดยวิทยากร นายประกาศิต    สพฤกษ์ศรี

วันศุกร์ ที่ 22 มิถุนายน 2561

 

08.00 น. – 08.30 น. ลงทะเบียน
08.30 น. – 12.00 น. การจัดทำแผนกลยุทธ์ธุรกิจ / ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาคลัสเตอร์
– ผู้บริหาร และ CDA สำหรับยุค 4.0
– กระบวนการวางแผนการพัฒนาการรวมกลุ่ม เพื่อการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
12.00 น. – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. – 14.30 น. แนวทางการทำแผนกลยุทธ์ธุรกิจ เพื่อการพัฒนาคลัสเตอร์ ผู้ประกอบการสมุนไพรสำหรับยุค 4.0 โดยวิทยากร ชยพล  คติการ
14.30 น. – 14.45 น. Coffee Break
14.45 น. – 16.15 น. นำเสนอแผนกลยุทธ์ และแผนงานของแต่ละคลัสเตอร์
โดยวิทยากร ชยพล  คติการ
16.15 น. – 16.30 น. สรุปกิจกรรมอบรม CDA / ถาม – ตอบ / ปิดการอบรม
โดยวิทยากร ชยพล  คติการ

 

12/06/2018

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนา CDA เพื่อเป็นผู้บริหารเครือข่ายในยุค 4.0

กำหนด […]
01/06/2018

ภาพบรรยากาศโครงการกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสมุนไพร ปี 2561เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 จ.นครพนม

ภาพบร […]
31/05/2018

เสียงตอบรับจากผู้ประกอบการกิจกรรมคลัสเตอร์สมุนไพร จ.นครพนม

เสียง […]
28/05/2018

กำหนดการโครงการกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสมุนไพร ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2561 จ.นครพนม

กำหนด […]