กำหนดการอบรม

ขอเชิญสมัครเข้าร่วม “กิจกรรมพัฒนาคลัสเตอร์เทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2563

ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการ SME ทั้งผู้จำหน่าย ผู้ให้บริการ และกลุ่มเกษตรกร ด้านเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร

 และผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคลัสเตอร์เทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME

ปี 2563 ซึ่งได้รับการสนับสนุนโครงการโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  โดยจัดกิจกรรม “อบรมเชิงปฏิบัติการและการพัฒนาองค์ความรู้ในการดำเนินธุรกิจ”

กิจกรรมในวันแรกผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ กิจกรรมในวันที่สองเป็นการประชุมกลุ่มผู้นำของชุมชนเพื่อ

จัดทำแผนยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ร่วมกับคณะกรรมการคลัสเตอร์ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน มหาวิทยาลัยฯ

 และหน่วยงานสนับสนุน เพื่อนำมาใช้ในการจัดทำแผนงาน ปรับแผนการการดำเนินงานให้มีความสอดคล้องการ

กับการปฏิบัติจริงร่วมกัน ณ วันเวลาและสถานที่ต่าง ๆ ในการลงพื้นที่ของแต่ละจังหวัด สามารถดูรายละเอียดกำหนด

การดังกล่าวเพิ่มเติมได้ที่  http://www.sme-cluster.rmutt.ac.th/

!!!!!……ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย…..!!!!!

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

– นิติบุคคล บุคคลธรรมดา หรือบุคคลธรรมดาจดทะเบียนกับหน่วยงานของรัฐ

– นักเรียนหรือนักศึกษาที่มีความสนใจด้านเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมโดยสแกน QR CODE

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานวิทยบริการและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 02-549-4004, 02-549-3079

อีเมล : patcharee_y@rmutt.ac.th

โทร. 02-549-3079 หรือ 061-240-2266…

 

09/04/2020

ขอเชิญสมัครเข้าร่วม “อบรมเชิงปฏิบัติการและการพัฒนาองค์ความรู้ในการดำเนินธุรกิจ กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2563” !!.. ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย ..!!

ขอเชิ […]
17/03/2020
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมพัฒนาคลัสเตอร์เทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ณ จ.ชัยภูมิ 27 - 28 มีนาคม 2563

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมพัฒนาคลัสเตอร์เทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ณ จ.ชัยภูมิ 27 – 28 มีนาคม 2563

กำหนด […]
17/03/2020
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมพัฒนาคลัสเตอร์เทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ณ จ.นครศรีธรรมราช 23 - 24 มีนาคม 2563

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมพัฒนาคลัสเตอร์เทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ณ จ.นครศรีธรรมราช 23 – 24 มีนาคม 2563

กำหนด […]
14/03/2020
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมพัฒนาคลัสเตอร์เทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ณ จังหวัดกาฬสินธุ์ 13 - 14 มีนาคม 2563

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมพัฒนาคลัสเตอร์เทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ณ จังหวัดกาฬสินธุ์ 13 – 14 มีนาคม 2563

กำหนด […]