เสียงตอบรับจากผู้ประกอบการกิจกรรมคลัสเตอร์สมุนไพร จ.นครพนม

เสียงตอบรับจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมคลัสเตอร์สมุนไพร ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2561 (ปี2) โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

วันพุธ ที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม ห้องประชุมหนองบึก 5 ชั้น 2 อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2561 (ปี2)

คุณ สุริยา  สุคนธชาติ (พี่พระเอก)

นักวิชาการพัฒนาชุมชน กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

“ขอขอบคุณ สสว. และมทร.ธัญบุรี ที่นำองค์ความรู้และนวัตกรรมมาต่อยอดการพัฒนา และยกระดับสมุนไพรไทย อย่าลืมนะครับ มานอนนครพนม 1 คืน อายุยืน 1 ปี”

 

คุณ ปฎิพัทธ์  ทองไพรวัลย์

นักพัฒนาธุรกิจชุมชน บริษัทประชารัฐนครพนม

“ขอบขอบคุณ สสว. และมทร.ธัญบุรี ที่ช่วยยกระดับความรู้ด้านสมุนไพรไทย”

 

คุณ ธนกร เรืองชัยกิจ

ตัวแทนจำหน่ายชาสมุนไพร

“ได้แนวทาง พร้อมความเข้าใจที่ชัดเจนในการทำสมุนไพรที่ยั่งยืน”

 

ภญ.เจษฎาวดี แก้วมณีชัย

เภสัชกรปฏิบัติการ กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

“ขอขอบคุณ สสว. และ มทร.ธัญบุรี ที่ช่วยผลักดัน และขับเคลื่อนพัฒนาสมุนไพร จังหวัดนครพนม อย่างก้าวกระโดด”

 

คุณ กัญญ์พิชญา ศรีประทุมภรณ์

เจ้าของกิจการ บจ.นภาอินดัสตรีแอนด์เอ็นจิเนียริ่ง

“มีฝัน มีเป้าหมาย มุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ร่วมแรงร่วมใจคลัสเตอร์สมุนไพรไทย ก้าวไกลสู่ตลาดโลก”

 

คุณ ประมวล ยางธิสาร

ปราชญ์ชาวบ้าน

“ฝันให้ไกลไปให้ถึง ท้อได้แต่ไม่ถอย สู้สู้… สมุนไพรไทยนิยม  ต่างชื่นชมใช้กันมาแต่โบราณ ฝากถึงลูก ๆ หลาน ๆ สืบต่อไป”

Comments are closed.