pattariya

กำหนดการประชุมโครงการสนับสนุนเครือข่าย SME กิจกรรมคลัสเตอร์สมุนไพร ปี 2561 จ.สระบุรี

กำหนดการโครงการกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสมุนไพร
ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2561

วันอังคาร – พุธ ที่ 15-16 พฤษภาคม 2561

ณ ห้องประชุมศูนย์ OTOP พุแค  ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี
…………………………………………………………..

วันอังคาร  ที่  15  พฤษภาคม  2561

 

เวลา กิจกรรม
08:30 – 09:30 ลงทะเบียน
09:30 – 10:00 แจ้งรายละเอียดและเปิดโครงการ
10:00 -10:15 รับประทานอาหารว่าง
10:15 -12:15 ความรู้ทั่วไปเรื่องการเกษตร “ปลูกอย่างให้มีคุณภาพและเป็นที่ต้องการของตลาด”  โดยวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ พรหมทอง
12:15 -13:30 รับประทานอาหารกลางวัน
13:30-15:30 การแปรรูปสมุนไพร กลางน้ำ “การสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากสมุนไพรไทย” โดยวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์
15.30 -15:45 รับประทานอาหารว่าง
15:45 -17:45 การขาย การตลาด และมาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ปลายน้ำ
โดยวิทยากร นายจอม มุกดาประกร
17:45 -18:30 ทบทวนแผนกลยุทธ์ธุรกิจ / แผนยุทธศาสตร์ และเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร
คลัสเตอร์ ประจำปี 2561 โดยวิทยากร ชยพล คติการ

วันพุธ ที่  16  พฤษภาคม 2561

เวลา กิจกรรม
08:30 – 09:00 ลงทะเบียน
09:00 – 10:00 องค์ความรู้เรื่องคลัสเตอร์ และกรณีศึกษาการพัฒนาคลัสเตอร์สมุนไพรไทยใน
จังหวัดอื่นๆ โดยวิทยากร ชยพล คติการ
10:00 -10:15 รับประทานอาหารว่าง
10:15 -12:00 องค์ความรู้ด้านการวิจัย พัฒนา เทคโนโลยีสู่การสร้างนวัตกรรม และมาตรฐาน
โดยวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์
12:00 -13:00 รับประทานอาหารกลางวัน
13:00 -14:30 จิตสัมพันธ์สร้างสรรค์ทีมสู่การบูรณาการพัฒนาเชื่อมโยงคลัสเตอร์กิจกรรมจิต
สัมพันธ์เพื่อสร้างเครือข่าย โดยวิทยากร นายประกาศิต สพฤกษ์ศรี
14.30 -15:15 รับประทานอาหารว่าง
15:15 -16:00 จิตสัมพันธ์สร้างสรรค์ทีมสู่การบูรณาการพัฒนาเชื่อมโยงคลัสเตอร์กิจกรรมจิต
สัมพันธ์เพื่อสร้างเครือข่าย (ต่อ)
16:00 -16:30 ถาม-ตอบ

หมายเหตุ    

– กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
– ขอให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาถ่ายสำเนาบัตรประชาชนเพื่อการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ

กำหนดการและแบบตอบรับ_จ.สระบุรี (195.6 KiB, 80 downloads)