pattariya

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงานของคลัสเตอร์นักษัตรนครไพร
กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสมุนไพร ภายใต้โครงการสนับสนุน SME ปี 2562
วันที่ 9 10 พฤษภาคม 2562

ณ. ห้องชบา โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

วัน พฤหัสบดี ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562     

(สมาชิกคลัสเตอร์นักษัตรนครไพร)

08:30 น. – 09:00 น.        ลงทะเบียน

09:00 น. – 09:15 น.        แจ้งรายละเอียด และเปิดโครงการ

09:15 น. – 10:00 น.        ทบทวนแนวคิดการบริหารคลัสเตอร์

10:00 น. – 10:15 น.        รับประทานอาหารว่าง

10:15 น. – 12:00 น.        การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร ให้มีมาตรฐาน

12:00 น. – 13:00 น.        รับประทานอาหารกลางวัน

13:00 น. – 14:00 น.        การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร ให้มีมาตรฐาน (ต่อ)

14:00 น. – 14:15 น.        รับประทานอาหารว่าง

14:15 น. – 17:00 น.        การพัฒนาตลาดในรูปแบบ Online Marketing

 

วัน ศุกร์ ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  

(เฉพาะเจ้าหน้าที่ สสว. มทร.ธัญบุรี คณะกรรมการคลัสเตอร์นักษัตรนครไพร

และหน่วยงานราชการ หรือ Service provider ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคลัสเตอร์)

08:00 น. – 08:30 น.        ลงทะเบียน

08:30 น. – 10:00 น.        ทบทวนแผนกลยุทธ์/ ยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนาคลัสเตอร์ในปี 2562

10:00 น. – 10:15 น.        รับประทานอาหารว่าง

10:15 น. – 12:00 น.        ทบทวนแผนกลยุทธ์/ ยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนาคลัสเตอร์ในปี 2562 (ต่อ)

12:00 น. – 13:00 น.        รับประทานอาหารกลางวัน

แบบตอบรับและกำหนดการประชุมโครงการสนับสนุนเครือข่าย SMEs กิจกรรมคลัสเตอร์สมุนไพร ปี 2561 จ.พิษณุโลก (358.1 KiB, 136 downloads)
09/05/2019

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงานของคลัสเตอร์นักษัตรนครไพร  วันที่ 9 – 10 พฤษภาคม 2562

กำหนด […]
21/06/2018

ภาพบรรยากาศกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสมุนไพร SME ปี 2561 ณ จังหวัดสระบุรี วันที่ 20-22 มิถุนายน 2561

ภาพบร […]
24/05/2018

คอลัมน์ กรุงเทพมอนิเตอร์: มทร.ธัญบุรีติวเข้มธุรกิจสมุนไพรไทย

คอลัม […]
16/05/2018

กำหนดการประชุมโครงการสนับสนุนเครือข่าย SMEs กิจกรรมคลัสเตอร์สมุนไพร ปี 2561 จ.ลำปาง

กำหนด […]