เสียงตอบรับจากผู้ประกอบการ จ.ศรีสะเกษ จากการเข้าอบรมเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562

คลิปวิดีโอ เสียงตอบรับจากผู้ประกอบการ จ.ศรีสะเกษ จากการเข้าอบรมเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562
19/07/2019
เสียงตอบรับจากผู้ประกอบการ จ.ชัยนาท จากการเข้าอบรมเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562
22/07/2019

นายวรรณา จันทร์หอม รองประธานกลุ่มผักไหม

นายวรรณา จันทร์หอม

ขอขอบคุณหน่วยงานจาก สสว. และ มทร. ธัญบุรี ที่มาให้ความรู้ด้านการจัดการดินและนำ้ เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขด้านการเกษตรให้ดีขึ้น และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

 


นายอนุชิต ม่วงอ่อน ประธานกลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ และพันธ์ข้าว ต. กู่ อ. ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ

นายอนุชิต ม่วงอ่อน

ขอขอบคุณหน่วยงานจาก สสว. และ. มทร. ธัญบุรีที่มาให้ความรู้เรื่องการจัดการน้ำและดิน. ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตจะได้รับความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตรในการปรับปรุงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่ทันสมัยต่อไป

 


นายเศรษฐา ชินวงค์ สมาชิกกลุ่มเกษตรรักบ้านเกิด บ้านด่าน

นายเศรษฐา ชินวงค์

ผมต้องการให้หน่วยงานจาก. สสว. และ. มทร. ธัญบุรี ช่วยสนับสนุนความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อช่วยลดต้นทุน การผลิต และวิธีการหาช่องทางการจัดจำหน่ายให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น

 


นายสุธรรม ป้องกัน ประธานสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนศรีสะเกษ

นายสุธรรม ป้องกัน

ผมคาดหวังให้ทาง สสว. และ มทร. ธัญบุรี ช่วยอบรมองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีต้นทุนต่ำให้เชื่อมโยงกระบวนการบริหารจัดการห่วงโซ่ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ในการผลิตและการตลาดให้มีมาตรฐานสู่สากลต่อไปในอนาคต

 


นางสุจินต์ คำผง ประธานกลุ่มแปรรูปข้าวตำบลผักไหม

นางสุจินต์ คำผง

เราขอฝากความหวังไว้กับทาง สสว. และ มทร. ธัญบุรี ที่จะมาช่วยพัฒนาพื้นที่ของเราให้ได้รับความรู้ด้านเทคโนโลยีการแปรรูปข้าว เพื่อเก็บรักษาคุณภาพข้าวให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น และเป็นการสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรต่อไป ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

 


นายไพฑูรย์ ฝางคำ ประธานคัสเตอร์เทคโนโลยีข้าวศรีสะเกษ

นายไพฑูรย์ ฝางคำ

ผมหวังว่าทางหน่วยงานจาก สสว. และ มทร. ธัญบุรี จะนำเทคโนโลยีมาช่วยพัฒนาการทำนาข้าวให้มีต้นทุนต่ำ คุณภาพสูง เพิ่มมูลค่าในการแปรูป เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตของเกษตกรชาว จ. ศรีสะเกษให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

Comments are closed.