การอบรมเชิงปฏิบัติการกลุ่มคลัสเตอร์น้ำเกี๋ยน เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2562 กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสมุนไพร ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร
การพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงานของคลัสเตอร์ชีววิถีน้ำเกี๋ยน กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสมุนไพร
ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2562 ณ หอประชุมบ้านใหม่พัฒนา ตำบลน้ำเกี๋ยน
อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มโน สุวรรณคำ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
กล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ
แนวทางการพัฒนาโดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการให้สามา
รถขยายไปยังตลาดออนไลน์และตลาดต่างประเทศได้
จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับคลัสเตอร์ชีววิถีน้ำเกี๋ยน ให้องค์ความรู้เกี่ยวกับการทำมาตรฐาน
PGS ด้านการผลิตสมุนไพร และการทำการตลาดออนไลน์
แนวทางการเพิ่มยอดขายที่เหมาะกับสินค้าของผู้ประกอบการอีกด้วย

จากนั้นบรรยายหัวข้อ “สมุนไพรปลูกอย่างไรให้มีคุณภาพและเป็นที่ต้องการของตลาด”
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ พรหมทอง ผู้เชี่ยวชาญด้านพืชศาสตร์
การปลูกสมุนไพรต้องคำนึงถึงการนำไปใช้ประโยชน์ใช้เป็นอาหาร ใช้เป็นเครื่องสำอาง
ใช้เป็นยารักษาโรครวมถึงการใช้ในการกำจัดแมลง และส่วนต่างๆ ของสมุนไพรที่นำไปใช้
เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการปลูก การดูแลรักษา และการเก็บเกี่ยว เพื่อให้สมุนไพรผู้ประกอบการมีคุณภาพดี
มีมาตรฐานและเป็นที่ต้องการของตลาด

คุณคิมหกานต์ แปงยะ ประธานสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดน่าน ได้บรรยายหัวข้อ
“พัฒนามาตรฐานเกษตรกรรมยั่งยืนแบบมีส่วนร่วม SDGsPGS”
ซึ่งเป็นการแบ่งปันองค์ความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการขอมาตรฐานของตัวเองให้กับผู้ประกอบการบ้านน้ำเกี๋ยน ทั้งการสมัครสมาชิก การร่วมกลุ่ม แนวปฏิบัติในการที่ได้รับคัดเลือกให้ผ่านมาตรฐานและหลักการ 22
ข้อสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการเข้ารับการตรวจมาตรฐาน PGS เพื่อยกระดับผู้ประกอบการเกี่ยวกับสมุนไพรให้มีมาตรฐานในระดับสากล

การบรรยายหัวข้อ “การพัฒนาตลาดในรูปแบบ Online Marketing” โดยคุณภมรพล พระลับรักษา
CEO จาก BizofBiz ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับภาพรวมของตลาดออนไลน์ และการวิเคราะห์สินค้า
การวิเคราะห์ลูกค้าโดยการทำ PERSONA ด้วย 4 คำถามสำคัญคือ Who, What, Why และ How
รวมถึงการเลือกใช้เครื่องมือต่างๆ ให้สอดคล้องเนื้อหาที่ต้องการนำเสนอไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย การนำเสนอในรูปแบบคลิปวีดิโอในยูทูป
การสร้างโฆษณาด้วย Facebook Ads Manager และการขายออนไลน์ด้วย LINE@ ซึ่งเป็นอีกช่องทางธุรกิจที่ของผู้ประกอบการ SME
สามารถใช้ติดต่อกับลูกค้าได้โดยตรง สื่อสาร พูดคุย รับออเดอร์ ปิดการขาย ประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นต่าง ๆ และช่วยให้เราปิดการขายได้รวดเร็ว
ยิ่งผู้ประกอบการสามารถตอบสนองต่อลูกค้าได้เร็วมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งทำให้ลูกค้าพึงพอใจได้มากเท่านั้น และด้วยความรวดเร็วของ LINE@ นี้เอง จึงเป็นอีกหนึ่งอาวุธที่ผู้ประกอบการ SME
นำมาใช้ในการทำตลาดออนไลน์

Comments are closed.