สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ดำเนินการกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2562

เสียงตอบรับจากผู้ประกอบการ จ.นครราชสีมา จากการเข้าอบรมเมื่อวันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2562 
24/06/2019
ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตรการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับการผลิตผักกาดหอมปลอดสารพิษ ยุค 4.0 ณ จ. ปทุมธานี เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 (กิจกรรมวันที่ 1)
04/07/2019

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ดำเนินการกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2562

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ดำเนินการกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2562

ที่มา : http://www.sme-cluster.rmutt.ac.th/2019/06/04/สานต่อความสำเร็จปีที่-3/

ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 องศา ฉบับวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2562
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ที่ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ดำเนินการกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2562 เพื่อพัฒนาเพิ่มความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายหรือ “คลัสเตอร์เทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ไทย” โดยเลือกพื้นที่ จ.สุพรรณบุรี ซึ่งมีกลุ่มเกษตร-ผู้ประกอบการที่ปลูกเมล่อนอยู่เป็นจำนวนมาก และจัดอบรม “การพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงานของคลัสเตอร์” รวมถึงร่วมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแจงงาม อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี ซึ่งผู้ประกอบการที่เข้าร่วมจะได้รับความรู้ด้านการพัฒนาเครือข่าย การพัฒนาโรงเรือนอัตโนมัติ การแปรรูป เพื่อให้ตรงตามความต้องการของตลาด และเกิดเป็นคลัสเตอร์

Comments are closed.