ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ และการพัฒนาองค์ความรู้ในการดำเนินธุรกิจ กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ณ จ.ศรีสะเกษ วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563

ขอเชิญสมัครเข้าร่วม “อบรมเชิงปฏิบัติการและการพัฒนาองค์ความรู้ในการดำเนินธุรกิจ กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2563” !!.. ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย ..!!
09/04/2020
ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ และการพัฒนาองค์ความรู้ในการดำเนินธุรกิจ กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ณ จ.กาฬสินธุ์ วันที่ 13 มีนาคม 2563
26/04/2020

ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ และการพัฒนาองค์ความรู้ในการดำเนินธุรกิจ กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ณ จ.ศรีสะเกษ วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563

ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ และการพัฒนาองค์ความรู้ในการดำเนินธุรกิจ กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ณ จ.ศรีสะเกษ วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563

การอบรมเชิงปฏิบัติการ และการพัฒนาองค์ความรู้ในการดำเนินธุรกิจ กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2563 โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จัดอบรมให้แก่ผู้ประกอบการ ณ วิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลผักไหม ต.ผักไหม   อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ เมื่อวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มโน สุวรรณคำ เป็นประธานกล่าวเปิด เผยว่า กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ได้รับมอบหมายจาก สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ให้ดำเนินการกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ภายใต้โครงการสนับสนุน SME ปี 2563 ดำเนินการรวมกลุ่มผู้ประกอบการแบบองค์รวม ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ เพื่อให้เกิดความร่วมมือและเชื่อมโยงอย่างเข้มแข็ง สามารถพึ่งพากันภายในกลุ่ม เกิดเป็นความยั่งยืน เน้นการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้เพื่อยกระดับการผลิต การลดต้นทุน การปรับปรุงคุณภาพ พัฒนาศักยภาพของผู้ให้บริการเครือข่าย (Service Provider: SP) และผู้ประสานงานเครือข่าย (Cluster Development Agent: CDA) และเชื่อมโยงความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานของภาครัฐ เอกชน รวมถึงสถาบันการเงิน ซึ่งจะเป็นช่องทางในการเสริมสร้างให้เกิดความเข้มแข็งอย่างรอบด้านของคลัสเตอร์ ารต่อยอดเทคโนโลยีวิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดข้าวชุมชน ต.ผักไหม ร่วมกันปรึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้นำและทีมคณาจารย์ มทร.ธัญบุรี “ถุงอบแห้งข้าวเปลือก” เทคโนโลยีข้าวอินทรีย์ศรีสะเกษ ที่นำมาปรับใช้ ภายใต้งานวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยี นำไปสู่การลดต้นทุนการผลิต งานวิจัยต่อยอดจากการลงพื้นที่การบริหารจัดการน้ำเมื่อปีที่แล้ว นอกจากปัญหาในเรื่องของน้ำแล้ว ความชื้นของข้าวเป็นอีกปัญหา ช่วยคิดค้นเทคโนโลยีลดความชื้นของข้าว พัฒนาและวิจัยถุงอบแห้งข้าวเปลือก ช่วยเหลือเกษตรกร ทำให้ผลผลิตทางการเกษตรมีราคาที่เหมาะสม และผู้ประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืนและมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ขยายผลต่อจากอำเภอ สู่ระดับจังหวัดต่อไป

อาจารย์สมพงศ์  สิงหา วิทยากรในครั้งนี้ ปัจจุบันท่านเป็นวิทยากรโครงการพัฒนาคลัสเตอร์ของ มทร.ธัญบุรี และผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาคลัสเตอร์และการรวมกลุ่มเครือข่าย สำหรับจ จ.ศรีสะเกษ เป็นเครือข่ายต่อเนื่องของโครงการ หัวข้อในการบรรยายประกอบด้วย องค์ความรู้เรื่องคลัสเตอร์ และบทบาทหน้าที่ผู้ประสานงาน (Cluster Development Agent; CDA) นอกจากกิจกรรมในการบรรยายแล้ว วิทยากรยังมีกิจกรรมให้สมาชิกในกลุ่มได้ทำร่วมกันเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ของสมาชิกภายในกลุ่มอีกด้วย


จัดทำอัลบัมภาพโดย: งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร. ธัญบุรี


 

Comments are closed.