กำหนดการประชุมโครงการสนับสนุนเครือข่าย SME กิจกรรมคลัสเตอร์สมุนไพร ปี 2561 จ.ขอนแก่น

กำหนดการประชุมโครงการสนับสนุนเครือข่าย SME กิจกรรมคลัสเตอร์สมุนไพร ปี 2561
วันจันทร์ ที่ 30 เมษายน 2561 และ วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม 2561
ณ ห้องภูกระดึง ชั้น 7 โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล จ.ขอนแก่น
…………………………………………………………..

วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561  

08.30 – 09.30 น. ลงทะเบียน
09.30 – 10.00 น.  แจ้งรายละเอียด และเปิดโครงการฯ
10.00 – 10.15 น.  พักรับประทานอาหารว่าง
10.15 – 12.15 น. ความรู้ทั่วไปเรื่องการเกษตรต้นน้ำสมุนไพร
โดย ผู้ช่วย ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ พรมทอง คณะ เทคโนโลยีการเกษตร มทร. ธัญบุรี
12.15 – 13.30 น.  รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 – 15.30 น.  การแปรรูปสมุนไพร กลางน้ำ
โดย ดร. กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์ วิทยาลัยแพทย์แผนไทย. มทร. ธัญบุรี
15.30 – 15.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.45 – 17.45 น. การขาย การตลาด และมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ปลายน้ำ โดย อาจาย์จอม มุกดาประกร ผู้เชี่ยวชาญเรื่อง การเงิน ใน กลุ่ม SME
17.45 – 18.30 น. ทบทวนแผนกลยุทธ์ธุรกิจ / แผนยุทธศาสตร์ และเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารคลัสเตอร์ ประจำปี 2561 วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม 2561

วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม 2561 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 -10.00 น. องค์ความรู้เรื่องคลัสเตอร์ และกรณีศึกษาการพัฒนาคลัสเตอร์สมุนไพรไทยในจังหวัดอื่นๆ โดย อาจารย์ชยพล คติการ ผู้เชี่ยวชาญเรื่องคลัสเตอร์
10.00 -10.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.15 -12.00 น. องค์ความรู้ด้านการวิจัย พัฒนา เทคโนโลยีสู่การสร้างนวัตกรรม และมาตรฐาน โดย ทีมอาจารย์ วิทยาลัยแพทย์แผนไทย มทร. ธัญบุรี
12.00 -13.00 น.  อาหารกลางวัน
13.00 -14.30 น. จิตสัมพันธ์สร้างสรรค์ทีมสู่การบูรณาการพัฒนาเชื่อมโยงคลัสเตอร์กิจกรรมจิตสัมพันธ์
เพื่อสร้างเครือข่าย โดย อาจารย์ประกาศิต สพฤกษ์ศรี. นักจิตวิทยา วิทยากรอิสระ เรื่องการสร้างทีม
14.30 -14.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14:15 -16:00 น. จิตสัมพันธ์สร้างสรรค์ทีมสู่การบูรณาการพัฒนาเชื่อมโยงคลัสเตอร์กิจกรรมจิตสัมพันธ์
เพื่อสร้างเครือข่าย (ต่อ) โดย อาจารย์ประกาศิต สพฤกษ์ศรี. นักจิตวิทยา วิทยากรอิสระ เรื่องการสร้างทีม
16.00 -16:30 น. ถาม-ตอบ

 

 

Comments are closed.