กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงานของคลัสเตอร์

กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ภายใต้โครงการสนับสนุน SME ปี 2562

วันที่  15  กรกฎาคม 2562

ณ สหกรณ์การเกษตรวิถีพอเพียงเจ้าพระยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท

…………………………………………………………..

 

วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

08.00 น. – 08.30 น.               ลงทะเบียน

08.30 น. – 08.45 น.               เปิดโครงการ และกล่าวถึงวัตถุประสงค์รวมถึงรายละเอียดของโครงการ โดย ผศ.ดร.วัลลภ พรหมทอง

08.45 น. – 10.30 น.                การพัฒนาระบบโรงเรือนอัตโนมัติสำหรับการทำผักปลอดสาร โดย ผศ.ดร. เกียรติศักดิ์ แสงประดิษฐ์

10.30 น. – 10.45 น.               เบรกเช้า

10.45 น. – 12.00 น.              การพัฒนาระบบโรงเรือนอัตโนมัติสำหรับการทำผักปลอดสาร (ต่อ)

12.00 น. – 13.00 น.              รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น. – 13.30 น.

– องค์ความรู้เรื่องคลัสเตอร์

– บทบาทหน้าที่ผู้ประสานงาน (Cluster Development Agent; CDA)

– การจัดทำโครงสร้างของคลัสเตอร์

โดย นางสาววชิราภรณ์ เอี่ยมวิไล

13.30 น. – 14.30 น.               เทคโนโลยีการอารักขาพืช โดย อาจารย์เจนณรงค์ มากเอียด

14.30 น. – 14.45 น.                เบรกบ่าย

14.45 น. – 16.30 น.               เทคโนโลยีการอารักขาพืช (ต่อ)

 

**วันเวลา และสถานที่สามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

Comments are closed.