สระบุรี- สสว. สนับสนุนเครือข่าย SMEs กิจกรรมคลัสเตอร์สมุนไพร ปี2561

 

วันที่15พฤษภาคม2561 นาย อัศวิน ไขรัศมี ผู้บริหารบริษัทประชารัฐรักสามัคคีสระบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม)จำกัด ร่วมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้นับมอบหมายจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) ให้ดำเนอนการกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุน SME ในกลุ่มธุรกิจเกี่ยวข้องสมุนไพรครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำ(ผู้ปลูก)ถึงกลางน้ำ(ผู้แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์)ปลายน้ำ(ผู้จำหน่าย) เป็นการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษาในท้องที่จังหวัดสระบุรีให้เป็นเครือข่าย(Cluster) ในการดำเนินการในครั้งนี้กลุ่มประชาชนผู้นำชุมชนเข้าร่วมอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2560จำนวน9จังหวัด ที่ประกอบการด้านสมุนไพรของจังหวัดสระบุรีที่มีกลุ่มความเข้มแข็งในชื่อ”เครือข่ายภูมิพรรณไพรสระบุรี”

ทางด้านมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้จัดวิทยากร มาให้ความรู้ได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ พรหมทองมาให้ความรู้เรื่องการเกษตร”ปลูกอย่างไรให้มีคุณภาพและเป็นที่ต้องการของตลาด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์ในการแปรรูปสมุนไพรกลางน้ำ”การสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากสมุนไพร”

ด้านการตลาด การขาย และมาตราฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องปลายน้ำนายจอม มุกดาประกรแผนกลยุทธธ์ธุรกิจ /การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารคลัสเตอร์ประปี2561 โดยวิทยากร ชยพล คติการ

การจัดการองค์ความรู้เรื่องคลัสเตอร์และกรณีศึกษาการพัฒนาคลัสเตอร์สมุนไพรไทยในจังหวัดสระบุรีและส่วนองค์ความรู้ด้านการวิจัย พัฒนา เทคโนโลยีสู่การสร้างนวัฒกรรมเป็นการสร้างจิตสัมพันธ์สร้างสรรค์ทีมสู่การบูรณาการพัฒนาเชื่อมโยงคลัสเตอร์กิจกรรมจิตสัมพันธ์ในการอบรมและปฎิบัติการเพื่อพัฒนายกระดับผู้ประกอบการและเกษตรกรที่มีธุรกิจที่เกี่ยวข้องสมุนไพรมาร่วมประกอบการพืชสมุนไพรให้เติบโตและยั่งยืน มั่นคง มังคั่ง โดยการบริหารจัดการร่วมกันแบบเครือข่าย

สระบุรีจัดให้มีประชาชนกลุ่มผูปลูกสมุนไพรทุกอำเภอของจังหวัดสระบุรีเข้าร่วม200คน อบรมและเปิดตัวโครงการ ณ ที่ ศูนย์OTOP พุแค จังหวัดสระบุรีและลงพื้นที่ดูงานในศูนย์ OTOP พุแค การวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรของจังหวัดสระบุรีด้วย

 

 

ที่มา : http://www.fourarmy.com/38234