SME Cluster2019

เสียงตอบรับจากผู้ประกอบการกิจกรรมคลัสเตอร์สมุนไพร จ.นครศรีธรรมราช

เสียงตอบรับจากผู้ประกอบการ คลัสเตอร์นักษัตรนครไพร “การพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงานของคลัสเตอร์นักษัตรนครไพร” กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสมุนไพร ภายใต้โครงการสนับสนุน SME ปี 2562

วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2562
ณ โรงแรมแกรนด์ปาร์ค จ.นครศรีธรรมราช

ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2562

ว่าที่ ร.ต.เอกรินทร์ อ่อนเกตุผล 

ประธานกลุ่มคลัสเตอร์นักษัตรนครไพร

” คลัสเตอร์นักษัตรนครไพร ร่วมโครงการฯ เป็นปีที่ 3 เราต้องการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์สมุนไพรอย่างต่อเนื่อง…ขอบคุณ สสว. และ มทร.ธัญบุรี ที่มาร่วใสร้างเป้าหมาย คลัสเตอร์นักษัตรนครไพร ให้เป็นหนึ่งเดียว ”

 

คุณปรัยาวรรณ มีนุ่น

CDA กลุ่มคลัสเตอร์นักษัตรนครไพร

“สสว. และ มทร.ธัญบุรี เป็นพลังสำคัญที่ช่วยผลักดัน คลัสเตอร์นักษัตรนครไพร ให้ก้าวหน้า จุดประกายความรู้ และให้คำปรึกษาอย่างดียิ่ง”

 

คุณกฤชณัท มานะจิตต์

ผู้ปลูกกระวาน ตะลิงปิงและจันทร์เทศ

“อยากได้แนวทางการแปรรูปและ ยกระดับสมุนไพร ให้มีมาตรฐาน จึงสนใจเข้าร่วมโครงการครั้งนี้”

 

คุณกัลยา ชลรัตน์

ผู้ประกอบการสวนสมุนไพรตาหนอม

“ความรู้ด้านสมุนไพร งานวิจัย นวัตกรรม รวมถึงการตลาดออนไลน์ เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องการอย่างมาก ดีใจและขอบคุณทีม มทร.ธัญบุรี ที่มาเติมเต็มและอัพเดตความรู้ครั้งนี้”

 

คุณกนกวรรณ หนูสี

ผู้ส่งออกพืช ผักสดและสมุนไพร

“ได้เห็นมุมมอง และเห็นความสำคัญ ของงานวิจัย/นวัตกรรม เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ ถ้ามีกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสมุมไพรอีก ก็ยินดีที่จะเข้าร่วม ขอบคุณที่มาจัดกิจกรรมถึงพื้นที่ให้สมาชิกในกลุ่ม”